Evangelis. Versió nova del grec de Joan F. Mira (2004)

 

 

   

Evangelis

de Marc, Mateu, Lluc i Joan, amb els Fets dels Apòstols, la Carta de Pau als Romans i el llibre de l’Apocalipsi

Versió nova del grec per Joan F. Mira (2004)

 

[1] Explicació ·· [2] Marc 6 ·· [3] Mateu 1112

[4] Lluc 12 ·· [5] Joan 11, 13 ·· [6] Fets dels Apòstols 89

 

Sobre els Evangelis...

 

 

Explicació

 

He de fer una breu explicació als hipotètics lectors, com he hagut de fer-la, en el curs dels últims tres anys, a més d’un amic o conegut que em preguntava: “Que no hi ha prou tra­duccions dels evangelis?” “Per què has de fer-ne una altra?” La resposta era sempre la mateixa: perquè formen un llibre magnífic que el públic ignora, perquè les traduccions que hi ha no em fan el pes com a lector de literatura, i perquè estic convençut que la importància cultural de l’obra que conei­xem com a Nou Testament mereix una versió nova i dife­rent. I aquesta és justament la qüestió, la diferència: es trac­ta, en efecte, d’una versió “literària”, i no doctrinal ni dogmàtica, dels evangelis i d’altres textos neotestamentaris. És a dir, d’una versió feta amb els mateixos criteris que hau­ria aplicat a la traducció de qualsevol text narratiu, teatral o poètic de la literatura clàssica, i més concretament de la lite­ratura en llengua grega. Vist amb aquesta perspectiva, crec que el projecte és rigorosament nou, almenys en la nostra llengua (i pel que sé, potser també en les llengües veïnes, amb l’excepció d’una versió francesa molt recent, que en bona part em va donar la idea inicial), ja que les traduccions conegu­des i més o menys “canòniques” segueixen els criteris que sempre han guiat les versions dels “textos sagrats”: transme­tre la doctrina, ajustar-se a la tradició i al magisteri de l’Església. Des del moment en què el text original és vist com a inspirat, sagrat, i portador d’un missatge teològic i ètic, la seua traducció ha tingut sempre com a objectiu central o únic la transmissió d’aquest missatge. Fins i tot l’exegesi moder­na, els estudis bíblics i l’anàlisi lingüística són en realitat instruments per a arribar a aquest mateix objectiu: la concreció històrica i l’autenticitat de la doctrina, el rigor i l’exactitud com a fonament o justificació del dogma. No cal dir que, sota aquesta perspectiva, la qualitat literària o narrativa del text, i fins i tot el sentit general i “comú” (no doctrinal o dogmà­tic) del vocabulari, passen a segon terme o simplement no són presos en consideració. I el text —vist i traduït com a text sagrat, no com a producte literari— difícilment arribarà al lec­tor sense la càrrega afegida dels sentits que s’hi han acumu­lat amb el pas dels segles: el pes de la teologia, l’imaginari cristià, i el valor reductiu de moltes paraules i expressions en bona part condicionades per la versió llatina de la Vulgata. Per posar un exemple simple i conegut: la frase «Magnificat anima mea Dominum», les cèlebres paraules de Maria en versió llatina, habitualment apareix traduïda com “La meua ànima magnifica el Senyor.” Però és això una expressió diguem-ne “normal” per a una joveneta de poble, en el llen­guatge narratiu actual, no en el canònic i tradicional? El verb grec megalúnein significa, en efecte, ‘reconéixer o expressar la grandesa d’algú’, que és la idea atribuïda a Maria; de manera que, si traduïm: “La meua ànima diu ‘el senyor és gran’”, la frase ja té un aspecte més real i fins i tot més intel·ligible per al lector contemporani. I en l’escena de l’a­nunciació, si les paraules de 1’àngel (és a dir del missatger) són “Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu”, for­mulen una salutació ben canònica, en què la paraula gràcia està inevitablement carregada de sentit teològic afegit. Jo puc traduir “Alegra’t: el senyor t’atorga el seu favor i t’acompa­nya”, que no és una traducció literal, ni tampoc una fórmula de salutació habitual (de fet, “ella, en sentir-ho, es va tor­bar, i cavil·lava quina mena de salutació era aquella”), però que no inclou un concepte, la gràcia, que passà a formar part de la difícil metafísica del dogma. A continuació, com és ben conegut, quan Maria rep la notícia que s’ha de quedar emba­rassada, pregunta: “I com es farà això, si jo no conec home?” (versió de Montserrat), amb una expressió ben “tradicional” però gairebé impossible en un llenguatge narratiu modern. O pregunta: “Com podrà ser això, si jo sóc verge?” (traducció interconfessional), cosa que no diu de cap manera el text grec. Vull dir que “conéixer home” és una expressió ben estranya per a un lector actual, i que la virginitat no és el tema de la resposta de Maria, sinó un tema afegit bastant més tard: ella vol dir, simplement, que no viu amb un home, que no fa vida conjugal. I si Maria, al final de la visita, diu al missatger celestial: “Heus aquí 1’esclava del senyor; que es faci en mi segons la teva paraula”, cal reconéixer que resulta una mane­ra de parlar ben allunyada d’un llenguatge que el lector d’ara puga veure com a “normal”; o siga, qui pot parlar així? Jo he traduït: “Sóc l’esclava del senyor”, digué Maria, “que faça amb mi això que m’has dit”. La idea, evidentment, és la mateixa, però no “sona” igual.

     Una primera qüestió, per tant, és si resulta possible “des­carregar” el text d’aquests condicionants afegits. Dit d’una altra manera: ¿és possible llegir els evangelis i els altres llibres del Nou Testament, traduïts a un llenguatge narratiu con­temporani, com els llegiria un lector mínimament culte —però no cristià— d’Alexandria, de Pèrgam o de Nàpols a principis del segle II? No és del tot possible, evidentment, però cal fer un petit esforç: quan nosaltres llegim paràbola, aquell lector lle­giria “exemple” o “comparació”; quan llegim Esperit Sant, ell llegiria “alé sagrat” (ni tan sols no podia imaginar que aquest alé, buf o esperit fóra una persona divina i autònoma, diferent del Pare i del Fill, en el context d’un dogma, la Trinitat, que encara no existia com a tal); quan llegim mira­cle, ell llegia “prodigi” o ‘‘fet extraordinari”; quan llegim ressuscitar, ell llegia “despertar” o “aixecar-se”; quan llegim pecat, ell llegia “culpa”; “falta” o “error”. I així podríem con­tinuar amb multitud de paraules i expressions que tenen, en primer lloc, un sentit literal, general, històric o cultural, abans de tenir un sentit “consagrat” i canònic ajustat a la tradició cristiana i a l’evolució de la teologia. I, d’altra banda, hi ha el to sovint solemne i una mica encarcarat que solen tenir les traduccions més acreditades, un exemple de les quals seria la versió (magnífica, d’altra banda) dels monjos de Montserrat, del 1960. Alguna altra, però, intenta un llenguatge més popu­lar, però sempre rigorosament «cristià», amb resultats de vegades ben incoherents quant a l’estil i el to, com és el cas, per exemple, de la versió catalana de l’Editorial Claret. I en qualsevol dels casos, com que l’objectiu és posar a l’abast del lector el sentit doctrinal, amb expressions que en faciliten la comprensió, el resultat pot ser una versió com la del Nou Testament de la Bíblia catalana, traducció interconfessio­nal, en què massa vegades és ben dubtosa la correspondència amb el valor expressiu del text original.

     Tot això, en realitat, té una lògica: si els llibres del Nou Testament són textos sagrats, sobrenaturalment inspirats o revelats, i si la seua traducció ha de servir sobretot els creients que hi busquen el missatge i la doctrina, és obvi que qualse­vol altra consideració és secundària, o fins i tot pertorbadora d’aquesta funció central. Una conseqüència de tot això és que aquests llibres i escrits són percebuts pel públic i per la societat exactament com els presenten les Esglésies: com un con­junt de textos d’interés exclusivament religiós, com a matèria de lectures piadoses, com a tema de reflexió i d’estudi, com a element i aliment de la litúrgia o de la “vida espiritual” dels fidels. I la conclusió és ben simple: ningú no llegeix els evangelis, o els viatges i les cartes de Pau, o un text tan fascinant com el llibre de l’Apocalipsi. Vull dir que ningú no els llegeix com a simple lectura d’una obra important, interessant, literària o històrica. I això és una desgràcia lamentable, per­què, especialment i en primer lloc, el conjunt dels quatre tex­tos que porten els noms de Marc, Mateu, Lluc i Joan, formen simplement “el llibre” més important de la història d’Europa: un llibre, o un conjunt de narracions, entre la realitat histò­rica, la crònica, la pura creació i la fantasia, que des del moment mateix de la seua redacció, fins als nostres dies, ha tingut un pes, una difusió, una influència i una penetració cultural i social com cap altre llibre imaginable de cap llen­gua o literatura europea. I no m’estendré per demostrar obvietats: Jesús de Natzaret i sa mare, son pare Josep, els com­panys Pere, Jaume o Joan, Llàtzer i Maria Magdalena, i tants altres noms, són personatges que formen part de l’imaginari europeu amb més potència i difusió que Hamlet, el Quixot o els germans Karamàzov. I l’anunciació, el naixement a Betlem, la multiplicació dels pans i dels peixos, Pilat rentant-se les mans, la crucifixió o la resurrecció (o les imatges impres­sionants de les visions de l’Apocalipsi) són escenes i temes narratius no superats en difusió a través dels segles. Sense comptar la seua omnipresència en les arts plàstiques. Temes no superats fins al nostre temps, és clar, quan el coneixement d’aquestes escenes i dels seus protagonistes comença a quedar reduït a cercles de creients cada colp més estrets, o es queda en simple curiositat per a visitants de museus i d’esglésies.

     Només per això, per a fer més fàcil i estimulant la lectu­ra d’uns llibres de tan singular significat històric i cultural, ja pagaria la pena l’esforç d’una nova traducció. Però hi ha, a més a més, el propi valor literari dels textos, que són textos únics i originals: la “forma evangeli” és una creació gairebé sense precedents —i sense continuació, si en parlem amb una mica de rigor—, com no té precedents ni equivalents, si més no en la tradició mediterrània i europea, un personatge com el seu protagonista. Una lectura d’aquestes narracions extra­ordinàries feta “des de fora” (des de fora del dogma i de l’Església) pot ser encara més interessant i atractiva que feta des de dins: llegir els evangelis —i la resta— com a obra literà­ria pot resultar més satisfactori que llegir-los com a text sagrat. I aquesta lectura és la que vol fer possible la meua ver­sió. El meu propòsit, doncs, és fer llegir aquesta obra extra­ordinària als qui altrament no la llegirien mai, i fer-la llegir d’una altra manera als qui potser l’han llegida a trossos. Si se’m permet l’al·lusió, es tracta d’un projecte equivalent al que vaig dur a terme traduint la Divina Comèdia: fer llegir una gran obra oblidada. I tinc la confiança de poder-ho acon­seguir.

     Una traducció d’aquesta envergadura i d’aquestes carac­terístiques només és possible partint, en primer lloc, d’una llarga familiaritat amb la llengua grega, i també d’uns fona­ments sòlids en la cultura religiosa cristiana (prou sòlids per a poder-la tenir sempre present i, alhora, deixar-la contí­nuament al marge). És una feina llarga i complexa, plena de paranys que cal evitar constantment, i de resultat sempre incert, però sempre estimulant. Una feina que cal acompanyar constantment amb la consulta d’estudis, glosses, notes, versions múltiples al català i a altres llengües (castellà, francès, italià, anglès, llatí), per assegurar-se del sentit origi­nal de cada fragment, de cada frase i sovint de cada mot. Una feina que m’ha ocupat prop de tres anys a temps complet: el text crític grec, en l’edició Nestle-Aland, equival a més de cinc-centes pàgines (incloent-hi la carta als Romans, i sense la resta de cartes dels apòstols). Un any de lectures prèvies i complementàries, i d’atenta i repetida lectura dels textos grecs, i dos anys de traducció directa, han estat un temps llarg i ben aprofitat, un període i un parèntesi ben estimulants en el meu ofici d’escriptor: sempre posant-me en la pell de qui escrivia i llegia, fa prop de vint segles, en aquell grec que era llengua comuna de cultura i de comunicació, sempre amb por de no interpretar amb prou rigor el valor de les paraules i les frases, sempre dubtant del resultat, sempre mirant d’ajustar un to i un llenguatge contemporani nostres, però no radicalment allunyats de l’antic. Sempre sabent que és una empre­sa delicada, que molt possiblement suscitarà crítiques tècni­ques —sens dubte raonades— per part dels especialistes, i escàs entusiasme per part del gremi de la literatura. Tant se val: no he treballat pensant en els filòlegs, teòlegs o escripturistes, ni pensant en els crítics literaris. He treballat pensant en els pos­sibles lectors i en el plaer o l’interés que puguen trobar en la lectura.

     El projecte, en un primer moment, era de traduir només les quatre narracions —sobre la figura, la predicació i la mort de Jesús— que coneixem sota el nom d’evangelis, i que ací pre­sente començant per “Marc”, el primer cronològicament, i no per “Mateu” com és habitual. Després vaig considerar que era una pena no traduir també els Fets dels apòstols, que donen un sentit i una continuïtat històrica a l’expansió de la nova doctrina, i que no podia privar els lectors d’unes visions tan fabuloses com les del Llibre de la revelació, desvelament final o apocalipsi, que tan profundament han condicionat l’ima­ginari occidental, popular o culte. I finalment vaig decidir (a pesar de la duresa de la llengua i de la sintaxi sovint aspra i trencada) d’incloure la Carta de Pau als romans, que és pro­bablement el primer i més profund escrit fundacional d’una teologia llavors encara inexistent: entre l’especulació racional d’aquesta carta sobre la salvació, i la terrible fantasia d’un final dels temps vist precisament com a “apocalíptic”, la histò­ria de la cultura cristiana, o de les cultures cristianes, ha tro­bat dos límits extrems o dos punts de referència indefugibles. Enmig, hi ha la figura original i irrepetible de Jesús, l’ungit de Déu, que és, juntament amb el seu missatge, la matèria prò­pia de les narracions evangèliques. I sobre aquesta figura, o sobre l’origen, la formació i la redacció d’aquests llibres, no és competència meua fer cap introducció o explicació: he de suposar que el lector, per poc abundant que siga la seua biblioteca privada, deu tindre a casa alguna edició de la Bíblia, o almenys d’aquesta part que el cristianisme en va dir “Nova Aliança” o “Nou Testament”, i allà trobarà sens dubte les explicacions oportunes. Només em queda desitjar, als lec­tors, una bona lectura.

 

Joan F. Mira

Agost de 2004

 

 

 

Marc

 

6. Se’n va anar d’allí i tornà al poble dels seus pares, en companyia dels deixebles. I en arribar el dissabte es posà a ensenyar en la sinagoga, i molts dels qui l’escoltaven es van quedar tots estranyats i deien: “D’on ho trau, tot això? Quina mena de saviesa ha rebut, i quins són aquests poders tan grans que surten de les seues mans? Aquest no és el fus­ter, el fill de Maria, i germà de Jaume, de Joset, de Judes i de Simó?; i les seues germanes no són veïnes nostres?” Estaven desconcertats per causa seua, i Jesús els va dir: “L’únic lloc on un profeta no és respectat és al seu poble, entre els seus parents i en la seua pròpia casa.” Es va que dar molt sorprés per la seua desconfiança, i allí no va poder donar cap mostra del seu poder, fora d’alguns malalts que va curar imposant-los les mans.

     Començà a visitar els pobles dels voltants, ensenyant, i després cridà els dotze, els va anar enviant de dos en dos, i els donà autoritat sobre els esperits immunds. I els va manar que per al camí no portaren res més que un bastó, és a dir ni pa, ni sarró, ni monedes en la faixa: “Calceu-vos només les sandàlies”, digué; “i no us poseu dues túniques”. I va afegir: “Quan arribeu a un poble i entreu en una casa, quedeu-vos-hi fins que marxeu d’allí. I si en algun lloc no us volen rebre ni us volen escoltar, eixiu d’aquell poble i espolseu-vos les plantes dels peus, com a prova i senyal contra ells”. I així, ells se n’anaren a proclamar la necessitat de conversió, i expulsaven molts dimonis i ungien molts malalts amb oli i els curaven.

     Tot això va arribar a les orelles d’Herodes, perquè el nom de Jesús ja era públic i conegut, i alguns deien que Joan, el batejador, s’havia despertat entre els morts i per això els seus poders actuaven en Jesús; uns altres deien que era Elies, i uns altres que un profeta, com els profetes d’abans. Quan Herodes ho va saber, va pensar: “Aquell Joan que jo vaig fer decapitar s’ha despertat”. Perquè era ell mateix, Herodes, qui havia fet detenir Joan i l’havia encadenat i tancat a la presó, i tot a causa d’Herodies, la dona del seu germà Filip, perquè s’havia casat amb ella; i doncs Joan deia a Herodes: “No pots prendre la dona del teu germà: va contra la llei”. I Herodies l’odiava, i volia fer-lo morir, però no podia, ja que Herodes tenia un gran respecte a Joan perquè sabia que era un home just i sant, i el protegia. Li agradava molt escoltar-lo, tot i que el feia sentir-se malament. L’ocasió propícia es presentà el dia que Herodes, per celebrar el seu aniversari, va donar un ban­quet per als seus dignitaris, i per als alts oficials de l’exèr­cit i els notables de Galilea. La filla de la mateixa Herodies va eixir a dansar, i agradà tant a Herodes i als convidats que el rei va dir a la noia: “Demana’m el que vulgues, i t’ho donaré.” I li va jurar que li donaria qualsevol cosa que demanara, fins la meitat del seu regne. Ella va eixir i digué a sa mare: “Què puc demanar?” “El cap de Joan el bateja­dor”, respongué la mare. Ella, doncs, tornà a entrar de seguida on era el rei i li demanà: “Vull que ara mateix em dónes el cap de Joan el baptista en una safata.” El rei es posà molt trist, a causa del jurament que havia fet davant dels convidats, però no la va voler contrariar. Envià a buscar immediatament un guarda de la presó i li ordenà que li portara el cap, i el guarda el va decapitar en la mateixa presó, portà el seu cap en una safata i li’l va donar a la noia, i la noia li’l donà a sa mare. Quan ho van saber els seus deixebles, vingueren a endur-se el cos i el van posar en una tomba.

     I es van reunir amb Jesús els que ell havia enviat, i li van contar tot el que havien fet i el que havien ensenyat. “Ara vingueu vosaltres sols”, els va dir. “Anem a un lloc despo­blat, i descanseu una mica.” Perquè hi havia molta gent que anava i venia, i no trobaven temps ni per a menjar. Es van apartar, doncs, i se n’anaren amb la barca cap a un lloc desert. Però els van veure marxar, i molts endevinaren on anaven i van córrer a peu des de tots els pobles i hi arriba­ren abans que ells. I quan desembarcà va veure una gran gentada i se li van commoure les entranyes, perquè eren ‘com ovelles que no tenen pastor’. I es va posar a instruir-los llargament. Quan es va fer ja una hora avançada, els deixebles s’acostaren a dir-li que el lloc era desert i que era ja molt tard, i que acomiadara la gent perquè poguessen anar a les alqueries i als pobles del voltant i comprar-se alguna cosa per a menjar. “Doneu-los menjar vosaltres”, va respondre. I ells digueren: “Vol dir que hem d’anar a com­prar dos-cents denaris de pa, i donar-los menjar?” “Quants pans teniu?”, va dir ell. “Aneu a mirar-ho.” Ells ho miren i diuen: “Cinc, i dos peixos.” Els va manar que tothom s’es­tirara sobre l’herba verda, distribuïts en grups, i la gent va seure en colles de cent i de cinquanta. I ell agafà els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel, pronuncià la bene­dicció i trencà els pans i els va donar als deixebles perquè els repartiren, i dels dos peixos també en va fer parts per a tothom. Tots van menjar fins que quedaren assaciats, i des­prés van recollir dotze cistelles plenes de trossos de pa, i també dels peixos. Cinc mil homes eren, els qui van men­jar aquells pans.

     I tot seguit va manar als deixebles que pujaren a la barca i que anaren davant cap a l’altra riba, a Betsaida, mentre ell acomiadava la multitud. Després d’acomiadar-los, es retirà a la muntanya a pregar. Arribat el vespre, la barca es tro­bava enmig del llac i ell tot sol en terra. I veient que havien de fer grans esforços per a avançar remant, perquè el vent els era contrari, cap al final de la nit se’ls acostà caminant sobre el llac, i anava a passar-los de llarg. Ells, quan el veie­ren que caminava sobre l’aigua, pensaren que era una apa­rició, i es van posar a cridar: tots el van veure, i tots es van esverar. Però de seguida Jesús els va parlar: “Tranquils, que sóc jo”, digué. “No tingueu por.” Va pujar amb ells a la barca, i el vent va parar. I ells encara es van astorar més que abans: tampoc no havien entés res dels pans, perquè tenien el cor com endurit.

     Van completar la travessia fins a terra, i fondejaren a Genesaret, i a penes havien baixat de la barca la gent el va reconéixer i començaren a recórrer tota la comarca i a transportar en lliteres els malalts allà on sentien a dir que es trobava. I a qualsevol lloc on anava, viles, pobles o alque­ries, posaven els malalts a les places i li suplicaven que els deixara tocar almenys l’orla del mantell: i tots els que el tocaven es curaven.

 

 

 

Mateu

 

11. Aleshores, després d’haver instruït els dotze que ja eren deixebles seus, se’n va anar d’allí, a ensenyar i difon­dre el seu missatge per aquells pobles i ciutats.

     Joan, que llavors era a la presó, en saber aquells fets i les obres de Jesús, envià alguns dels seus seguidors a pregun­tar-li: “Ets tu el que havia de venir, o n’hem d’esperar un altre?” Jesús els va contestar: “Aneu i expliqueu a Joan les coses que heu vist i sentit: que els cecs tornen a veure i els coixos caminen, que els leprosos queden nets i els sords hi senten, que els morts es desperten, i que els pobres reben bones notícies de Déu. Feliç aquell que no s’espante del que dic!”

     Quan ja se n’anaven, Jesús començà a dir a la multitud que el seguia, a propòsit de Joan:

     “Què vau eixir a contemplar al desert? Una canya sac­sejada pel vent? O què vau eixir a veure? Un home luxosa­ment vestit? Però els qui porten vestits luxosos són als palaus dels reis! I si no, què vau eixir a veure? Un profeta? Això sí, ja us ho dic jo: i molt més que un profeta. D’ell és de qui està escrit: ‘Ara, doncs, envie el meu missatger al teu davant: ell prepararà el camí per on has de passar’. Creieu-me si us dic que cap dona no ha portat al món ningú que estiga per damunt de Joan el baptista; i tanmateix, al regne del cel el més petit és més gran que ell. Des que arribà Joan el baptista fins ara mateix, el regne del cel és atacat violen­tament, i els violents el volen assaltar: són coses que ja van preveure els profetes i l’escriptura, fins al mateix Joan. Ell, si m’ho voleu acceptar, és Elies, el qui havia de venir. I qui tinga orelles, que escolte.

     ”D’altra banda, a qui compararé aquesta generació? És talment com els xiquets asseguts a la plaça, que criden els altres i els diuen: ‘Hem tocat la flauta per vosaltres, i no heu ballat; us hem cantat cançons de dol, i no us heu pegat colps al pit’. Perquè vingué Joan, que ni menjava ni bevia, i deien: ‘Porta dins un dimoni’. Ha vingut el fill de l’home, que sí que menja i beu, i diuen: ‘Mireu quin golafre i quin borratxo, amic de recaptadors d’impostos i de gent fora de la llei’. Però la saviesa de Déu es mostra en les obres que ella mateixa fa.”

     Llavors començà a increpar les mateixes poblacions on havia donat tantes mostres del seu poder, perquè no havien canviat de vida. “Pobra de tu, Corazín, pobra de tu, Betsaida!, perquè si a Tir i a Sidó s’haguessen vist els pro­digis que vosaltres heu vist, ja fa temps que, amb roba de sac i amb cendra al cap, haurien canviat de conducta. I també us dic que el dia del judici no serà tan dur per a Tir i per a Sidó com per a vosaltres. I tu, Cafarnaüm, et pen­ses que t’elevaràs fins al cel, i t’enfonsaràs en l’abisme dels morts; perquè si a Sodoma s’hagueren vist els prodigis que s’han vist en tu, avui encara existiria. I també et dic que el dia del judici no serà tan dur per a la terra de Sodoma com per a tu.”

     També va afegir, en aquella ocasió:

     “Pare, senyor del cel i de la terra, et done les gràcies per­què tot açò ho has amagat als savis i als intel·ligents, i ho has revelat als infants: així és com a tu t’agrada fer-ho, pare, i està molt bé. Tot ho ha confiat a les meues mans, el meu pare; ja que l’únic que reconeix el fill és el pare, i l’únic que reconeix el pare és el fill i aquell a qui el fill ho vol revelar.

     ”Acosteu-vos a mi, tots els qui esteu fatigats i els qui porteu massa càrrega: jo us faré trobar descans. Porteu el meu jou, aprengueu de mi, que sóc amable i de cor humil, i trobareu el repòs interior. Perquè el meu jou no molesta, i la meua càrrega és lleugera.”

 

12. Un dia, que era dissabte, Jesús caminava entre uns camps de blat; els seus deixebles tenien gana i es posaren a arrancar espigues i a menjar-se-Ies. Ho van veure uns fari­seus i li van dir: “No veus que els teus deixebles fan una cosa que està prohibida en dissabte?” I ell els digué: “No heu llegit què va fer David, una vegada que tenien gana, ell i els seus companys: com va entrar a la casa de Déu i es van menjar els pans de l’ofrena, uns pans que segons la llei no podien menjar ni ell ni els companys, sinó únicament els sacerdots? O no heu llegit en el llibre de la llei que els sacerdots, al temple, poden violar el descans del dissabte, i això no és cap culpa? Doncs, jo us dic que ací hi ha una cosa més gran encara que el temple. Si haguéreu comprés què vol dir ‘m’estime més la compassió que els sacrificis’, no condemnaríeu els qui no són culpables de res: perquè el fill de l’home és senyor del dissabte.”

     Després, Jesús va acudir al lloc on es reunien. Allí hi havia un home que tenia una mà seca, i ells, a fi de poder-lo acusar, li van preguntar si era lícit atendre’l i curar-lo en dissabte. Però ell els va respondre: “Hi ha algú de vosaltres que, si té només una ovella i un dissabte l’ovella cau dins d’un clot, no l’agafarà i la traurà? I doncs, un home val molt més que una ovella; o siga, que sí que és permés de fer una bona acció en dissabte.” I llavors va dir a l’home que estengués la mà, i ell la va estendre i li quedà tan bona i sana com l’altra. Però els fariseus, quan se n’anaren d’allí, es van confabular ja contra ell, buscant la manera d’elimi­nar-lo.

     Jesús, que ho va saber, s’allunyà d’aquell lloc. El seguia una multitud de gent, i ell atenia i curava tothom, però els manà que, sobretot, no el descobriren. I això era a fi que es compliren les paraules d’Isaïes, quan diu: “Aquest és el meu servidor, el que jo vaig escollir, el que jo estime, i els meus desigs són els seus: posaré damunt d’ell el meu alé, i ell anunciarà la justícia a les nacions. No discutirà ni cridarà, i ningú sentirà la seua veu per les places. No trencarà la canya esquerdada ni apagarà el ble que ja fumeja, fins el dia en què farà que triomfe la justícia. I les nacions posaran l’esperança en el seu nom.”

     Llavors li van portar un endimoniat que era cec i mut, i ell l’ atengué, de manera que el mut parlà i recobrà la vista. Tothom es va quedar esbalaït, i deien: “No deu ser aquest el fill de David?” Però els fariseus, quan ho van sentir, deien: “Aquest no expulsa els dimonis si no és per obra de Beelzebul, el cap dels dimonis”. I Jesús, que llegia els seus pensaments, els digué:

     “Un regne dividit, en guerra contra si mateix, és un regne devastat, i una ciutat o una casa en guerra contra si mateixa, va a la ruïna. Per tant, si Satanàs expulsa Satanàs, és que està en guerra contra si mateix: i llavors, com es mantindrà el seu regnat? I si és per Beelzebul que jo expul­se els dimonis, per qui els expulsen els vostres fills?: ells mateixos seran els vostres jutges. Però si jo expulse els dimonis per obra de l’alé de Déu, vol dir que el regne de Déu ja ha arribat fins a vosaltres. O com podria algú entrar en casa d’un home fort i robar-li els seus béns, si abans no l’ha lligat?: llavors sí que podrà saquejar-li la casa. Qui no està amb mi, està contra mi; i qui no recull amb mi, llança i dispersa.”

     ”Per això us dic que es poden perdonar totes les faltes i errors, i les blasfèmies: però la blasfèmia contra l’alé de Déu no es perdona. I si algú parla contra el fill de l’home, li serà perdonat; però si parla contra l’alé sagrat, no tindrà perdó ni en el temps present ni en el temps que vindrà .

     ”Si teniu un arbre bo i sa, farà la fruita bona; però si l’arbre està podrit, també la fruita estarà podrida: per la fruita coneixereu l’arbre. Raça d’escurçons, com podeu parlar bé, si sou roïns?: allò que el cor té en excés, ix per la boca. L’home que és bo, trau el bé de la pròpia reserva de bondat; i l’home que és dolent, trau el mal de la pròpia reserva de maldat. Jo us dic que el dia del judici les perso­nes donaran compte de tota paraula inútil que hauran dit: per les teues paraules seràs declarat just, o per elles seràs condemnat.”

     Llavors, alguns fariseus i experts en l’escriptura el van increpar, dient: “Mestre, volem veure un senyal teu.” Però ell els va respondre:

     “Aquesta generació perversa i adúltera reclama un se­nyal, i l’únic senyal que rebran és el del profeta Jonàs: de la mateixa manera que Jonàs va estar tres dies i tres nits en el ventre de la bèstia marina, el fill de l’home també estarà en el si de la terra tres dies i tres nits. I quan arribe el judici, els homes de Nínive s’aixecaran amb la gent d’aquesta generació, i la condemnaran, perquè ells sí que van canviar de vida amb la predicació de Jonàs: i ací hi ha una cosa més gran que Jonàs. La reina del Sud també s’aixecarà amb aquesta generació, el dia del judici, i la condemnarà, perquè ella vingué de l’extrem de la terra per escoltar la saviesa de Salomó: i ací hi ha una cosa més gran que Salomó.

     ”Un esperit immund, quan és expulsat d’una persona, vaga per terres àrides buscant descans, i no en troba. Llavors diu: ‘Tornaré a la casa d’on he eixit’. I quan hi arri­ba la troba desocupada, agranada i embellida, i aleshores se’n va a buscar uns altres set esperits encara més malèfics i s’instal·len en aquella casa: i el final d’aquesta persona és molt pitjor que el principi. Això és el que passarà amb aquesta generació perversa.”

     Quan encara estava dirigint-se a la multitud, sa mare i els seus germans esperaven, a una vora, l’ocasió de parlar amb ell. I algú li va dir: “Allà hi ha ta mare i els teus ger­mans, que et busquen per parlar amb tu.” “Qui és la meua mare”, li va respondre, “i qui són els meus germans?” I assenyalant els seus deixebles amb la mà, va afegir: “Aquests són la meua mare i els meus germans. Qui fa la voluntat del meu pare celestial, aquest és per a mi germà, germana i mare.”

 

 

 

Lluc

 

1. Com que ja alguns han intentat compondre la narra­ció dels fets que han tingut lloc entre nosaltres —seguint allò que ens han transmés els qui des del principi en van ser testimonis directes i que després s’han fet servidors de la paraula—, també jo he cregut que, després d’haver-me’n informat detalladament des dels orígens, t’ho havia d’es­criure tot de manera ordenada, il·lustre Teòfil, per tal que comproves la validesa dels ensenyaments que has rebut.

     Hi havia en temps d’Herodes, rei de Judea, un sacerdot, Zacaries de nom, del torn setmanal d’Abies, casat amb una dona, descendent d’Aaron, que es deia Elisabet. Tots dos eren justos als ulls de Déu, i seguien tots els preceptes i les normes del senyor: eren irreprotxables. Tanmateix no tenien cap fill, perquè Elisabet era estèril, i a més, tant l’un com l’altra eren ja d’edat molt avançada. Durant un dels seus torns setmanals de servei com a sacerdot davant de Déu, li correspongué, segons la pràctica del culte, entrar al santuari del senyor per oferir l’encens; i mentre s’oferia l’encens una multitud de gent s’esperava a fora, pregant. Aleshores, Zacaries va veure un missatger del senyor, plan­tat a la dreta de l’altar de l’encens, i aquella visió el va omplir de torbament i de por.

     “No tingues por, Zacaries”, li digué el missatger, “perquè la teua demanda ha estat atesa: Elisabet, la teua dona, et farà un fill, i de nom li posaràs Joan. Per tu serà una joia immensa, i molts s’alegraran del seu naixement: serà gran als ulls del senyor, no beurà vi ni alcohol, i l’alé sant l’om­plirà ja des del ventre de sa mare. Farà que molts fills d’Israel tornen cap al senyor, el seu Déu, i ell mateix anirà al seu davant amb l’esperit i la força d’Elies: girarà el cor dels pares cap als fills i els descreguts cap al pensament dels justos, i així li prepararà al senyor un poble ben disposat a acollir-lo.”

     “Com puc saber que és cert, això?”, va dir Zacaries al missatger. “Si jo sóc ja vell, i la meua dona és d’edat avança­da...”

     “Jo sóc Gabriel”, respongué el missatger, “el que s’està sempre davant mateix de Déu, i ell m’ha enviat a parlar-te i a portar-te la bona notícia. Però ara, com que no has con­fiat en les meues paraules, que es compliran en el seu moment, et quedaràs mut i no podràs parlar fins el dia que això succeirà”. A la gent que era a fora esperant Zacaries li semblava estrany que tardara tant a dins del santuari, i quan va eixir i no els va poder parlar van comprendre que havia tingut una visió a l’interior del temple: ell els feia senyes i continuava mut.

     Quan s’acabaren els dies del seu torn de servei, se’n tornà a casa seua. Passaren els dies, i Elisabet, la seua dona, es va quedar embarassada; però ella es va amagar a casa durant cinc mesos, pensant: així és com ha obrat en mi el senyor, ara que m’ha mirat per llevar-me la vergonya que patia davant de la gent.

     El sisé mes, Déu va enviar el missatger Gabriel a una vila de Galilea que es diu Natzaret, a visitar una noia que esta­va compromesa en matrimoni amb un home que es deia Josep, de la casa de David, i el nom de la noia era Maria. L’àngel entrà i li digué: “Alegra’t: el senyor t’atorga el seu favor i t’acompanya!” Però ella, en sentir-ho, es va torbar, i es preguntava quina mena de salutació era aquella.

     “No tingues temor, Maria”, li va dir el missatger. “Déu t’ha concedit el seu favor, i ara et quedaràs embarassada i pariràs un fill. Li posaràs de nom Jesús: i serà gran, l’ano­menaran fill de l’altíssim, i el senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà sobre la casa de Jacob, segles i segles, i el seu regnat no tindrà fi.” “Com pot ser això, si no visc amb cap home?”, va dir Maria al missatger. I l’àn­gel li va contestar: “Vindrà damunt de tu un alé sagrat i et cobrirà l’ombra del poder de l’altíssim. Per això, allò que ha de nàixer és sant i l’anomenaran fill de Déu. I mira, Elisabet, la teua parenta, també ha concebut un fill en la seua vellesa, i ja està de sis mesos, ella que la tenien per estèril: per a Déu no hi ha paraula impossible.” “Sóc l’es­clava del senyor”, digué Maria, “que faça amb mi això que m’has dit”. I el missatger la va deixar.

     Pocs dies més tard, Maria es va posar en camí, a bon pas, cap a un poble de la muntanya de Judea; i en arribar entrà a la casa de Zacaries i saludà Elisabet. I va passar una cosa: que quan Elisabet escoltà la salutació de Maria la cria­tura va saltar d’alegria en el seu ventre, i un alé sant va omplir Elisabet, que va exclamar amb veu molt forta:

     “Beneïda tu, més que cap dona, i beneït el fruit de les teues entranyes! I com és això, que la mare del meu senyor ve a visitar-me? Saps que quan la veu de la teua salutació m’ha arribat a les orelles ha saltat d’alegria l’infant que porte en les entranyes? Feliç la que confia que es compliran les paraules que li arriben de part del senyor.” I Maria va dir: “La meua ànima diu ‘el senyor és gran’, i el meu esperit està exultant, amb Déu salvador meu, perquè ell considerà la humilitat de la seua esclava i així, des d’ara, totes les generacions em diran afortunada: perquè ell, el poderós, ha fet amb mi coses extraordinàries. El seu nom és sant, i és bo i generós amb els qui el temen, de generació en generació. Mostra la força del seu braç i dispersa els arrogants de pen­sament i de cor. Fa caure dels seus setials els poderosos i exalta els humils, omple de béns els afamats i als rics els despatxa amb les mans buides. No oblida la seua bondat i, tal com va dir als nostres pares, protegeix Israel, servidor seu, i Abraham i la seua descendència, per sempre.” Maria es va quedar amb ella uns tres mesos, i després se’n tornà a casa.

     A Elisabet li arribà l’hora del part i donà a llum un fill, i així els seus veïns i parents van saber com era de gran la bondat del senyor amb ella, i compartien la seua alegria. Als vuit dies vingueren a circumcidar l’infant, i li volien posar el mateix nom del seu pare, Zacaries, però la mare els va contestar que no, que havia de dir-se Joan. Li digue­ren que no hi havia ningú de la família que portara aquest nom, i preguntaren per senyes al pare com volia que li digueren. Ell demanà una tauleta d’escriure i hi va posar ‘el seu nom és Joan’, cosa que va estranyar tothom. Immedia­tament se li va obrir la boca, i la llengua, i començà a par­lar, beneint Déu. A tots els veïns els entrà un gran temor; i per tota la muntanya de Judea es parlava d’aquestes coses i els qui ho sentien ho guardaven en el seu cor i es deien: ‘què serà aquest infant?’ I en efecte, la mà del senyor era amb ell. I Zacaries, son pare, es va omplir d’un alé sagrat i començà a parlar com un profeta, dient: “Beneït el senyor, el Déu d’Israel, que visità el seu poble i aconseguí el seu rescat. I de la casa de David, servidor seu, va fer eixir la força de la nostra salvació, com havia promés en temps antic per boca dels seus sants profetes: que ens alliberaria dels nostres enemics i de les mans dels qui ens odien, que seria generós amb els nostres pares i que es recordaria del seu pacte sagrat, el jurament que li va fer a Abraham el nos­tre pare, pel qual ens concedí que, lliures de mans enemi­gues, poguérem servir-lo sense por, amb santedat i justícia, en la seua presència, tots els dies de la nostra vida. I a tu, fillet, et diran profeta de l’altíssim, perquè aniràs al davant del senyor a preparar-li el camí, i a fer saber al seu poble que ja arriba l’alliberament i el perdó dels pecats, per la bondat de les entranyes del nostre Déu: per elles ens visi­tarà des de l’altura un sol naixent, llum per als qui seuen en la fosca i en l’ombra de la mort, per dirigir els nostres passos al camí de la pau.”

     El nen creixia, el seu esperit s’anava enfortint, i va viure als deserts fins al moment que es va donar a conéixer a Israel.

 

2. Resultà que un d’aquells anys va eixir un edicte de Cèsar August, per fer un cens de tots els territoris: aquest cens va ser anterior al de Quirini, governador de Síria. Tothom hagué d’anar a registrar-se, cadascú a la seua loca­litat d’origen, i també Josep pujà de Galilea a Judea, de la vila de Natzaret a la de Betlem, ciutat de David, ja que ell era de la casa i llinatge de David, per tal de registrar-se jun­tament amb Maria, la seua esposa, que estava embarassada. Va ser quan eren allà que li arribà el moment del part, i donà a llum un fill, el primer que tenia: l’embolcallà i el posà en una menjadora, perquè no havien trobat lloc a l’hostal. No lluny d’allí hi havia uns pastors que feien nit al camp i vigilaven per torns el seu ramat: baixà un missat­ger del senyor, es quedà enlaire damunt d’ells, i l’esplendor del senyor els inundà de llum. Ells es van espantar molt, però l’àngel els digué: “No tingueu por, he vingut a anun­ciar-vos una gran alegria, per a tot el poble: que avui, a la ciutat de David, ha nascut el qui us ha d’alliberar, que és l’ungit, el senyor. Us donaré un senyal: trobareu un infant en bolquers, gitat en una menjadora.” I tot d’una es va unir al missatger tot un estol de l’exèrcit del cel, que lloaven Déu, i deien: “Glòria a Déu al cel més alt, i en la terra pau per als escollits.” Després els missatgers se’n tornaren cap al cel, i els pastors es deien: “Acostem-nos a Betlem i vejam què és això que ha passat i que el senyor ens ha fet saber.” Hi van anar, doncs, sense esperar més, i van trobar Maria i Josep, i l’infant gitat en la menjadora; després de veure’l, van divulgar el que l’àngel els havia dit sobre aquell nen, i tots els qui ho sentien s’estranyaven de les coses que con­taven els pastors. Maria, per la seua part, guardava i medi­tava en el seu cor tots aquests fets i paraules. I els pastors se’n tornaren, cantant glòries i lloances a Déu per allò que havien sentit i havien vist: tot era com els ho havien anun­ciat.

     Quan va complir vuit dies el van circumcidar, i li van posar el nom de Jesús, tal com havia dit l’àngel abans de ser concebut en el si de la mare. I quan arribà el dia de la purificació, segons la llei de Moisés, el van portar a Jerusalem per presentar-lo al senyor, tal com està escrit en el precepte que diu: ‘tot fill mascle que obre la matriu de la mare serà consagrat al senyor’, i per oferir un sacrifici segons es diu en la llei del senyor: ‘un parell de tórtores, o dos colomins’. Hi havia a Jerusalem un home, Simeó de nom, un home just i piadós que vivia en l’esperança del messies, consol d’Israel, i en qui habitava l’alé sagrat de Déu. Aquest esperit sant li havia promés que no veuria la mort sense haver vist abans l’ungit del senyor. Ple d’aquest esperit, vingué al temple i, en el moment en què els pares hi portaven el petit Jesús per complir les prescripcions de la llei, ell el va prendre en braços i digué, donant gràcies a Déu: “Ara, amo i senyor, tal com vas prometre, ja pots dei­xar que el teu esclau se’n vaja en pau, perquè els meus ulls han vist l’alliberament que ens envies, el que preparaves perquè el vegen tots els pobles: llum de revelació a totes les nacions, resplendor del teu poble, Israel.” El pare i la mare es van quedar molt estranyats de les coses que deia sobre el nen, i Simeó els va beneir i va dir a Maria, la mare: “Mira, aquest ha de ser causa que molts caiguen i s’aixequen, a Israel: serà senyal rebutjat —a tu mateixa una espasa et tra­vessarà l’ànima—, i així es revelaran els pensaments secrets de molts cors.”

     I hi havia una profetessa, Anna, filla de Fanuel, de la tribu d’Aser, d’edat ja molt avançada, que després de l’a­dolescència havia viscut set anys amb el seu home, abans de quedar-se viuda. Tenia vuitanta-quatre anys, i no deixa­va mai el temple, sempre dedicada a pregàries i dejunis, nit i dia. Es presentà, doncs, en aquell mateix moment, i es va posar a lloar Déu i a parlar sobre l’infant a tots els qui espe­raven l’alliberament de Jerusalem. Després de complir totes les prescripcions de la llei del senyor, se’n van tornar a Galilea, al seu poble de Natzaret. I el xiquet creixia i s’en­fortia, ple d’enteniment, i el favor de Déu l’acompanyava.

     Els seus pares anaven cada any a Jerusalem, per la festa de pasqua, i quan ell tenia dotze anys també hi van pujar, segons tenien costum; però, en acabar-se els dies de la festa, quan se’n tornaren a casa, el xiquet es va quedar a Jeru­salem sense que ells ho sapigueren. Van fer una jornada de camí, pensant que es devia trobar en la caravana, i llavors es van posar a buscar-lo entre els parents i coneguts; i com que no el trobaren se’n van tornar a buscar-lo a Jerusalem. El van trobar als tres dies: era al temple, assegut entre els mestres, escoltant-los i fent-los preguntes, i tots els qui el sentien estaven impressionats per la seua intel·ligència i les seues respostes. En veure’l allà es van quedar molt sorpre­sos, i sa mare li digué: “Per què ens has fet això, fill meu? Mira quina ànsia hem passat ton pare i jo, buscant-te...” “I per què em buscàveu?”, els va dir ell. “Que no sabíeu que jo he d’estar a la casa del meu pare?” Ells no van entendre el sentit d’aquestes paraules. I va baixar amb els pares, va anar a Natzaret, i ja no els va tornar a desobeir. Sa mare guardava en el seu cor totes aquestes coses; i Jesús creixia, i progressava en coneixement i en el favor de Déu i dels homes.

 

 

 

Joan

 

11. Llàtzer, el de Betània, el poble de Maria i de la seua germana Marta, estava molt malalt (aquesta Maria, la ger­mana del Llàtzer malalt, és la que va ungir el senyor amb perfum i li va eixugar els peus amb els cabells), i les ger­manes van enviar un misatge a Jesús: “Senyor, l’amic que tant estimes està malalt.” “Aquesta no és una malaltia per causar la mort”, digué Jesús quan ho va saber, “sinó per mostrar l’esclat de Déu: una ocasió per a la glòria del seu fill”. Jesús els tenia un gran afecte, a Marta, a la seua ger­mana i a Llàtzer, però quan li van dir que estava malalt encara es va quedar un parell de dies al lloc on llavors es trobava, i només després, passats els dos dies, va dir als deixebles: “Tornem cap a Judea.” “Rabí”, li van dir ells, “ara mateix intentaven lapidar-te aquells jueus, i tu vols tornar-hi?” “El dia té dotze hores, no?”, els va respondre Jesús. “I si un camina de dia no ensopega, perquè veu la llum d’aquest món; però si camina de nit sí que ensopega perquè li falta la llum.” Això digué, i va afegir: “El nostre amic Llàtzer ja s’ha adormit, però me’n vaig a despertar-lo.” “Senyor”, li van dir els deixebles, “si dorm es posarà bo”. Jesús parlava de la seua mort, però ells pensaven que es referia al descans del son, de manera que els ho va dir clarament: “Llàtzer s’ha mort; i m’alegre de no haver estat allí: per vosaltres, perquè creieu. I ara, anem cap allà.” Llavors Tomàs, l’ano­menat Dídim, el bessó, va dir als companys: “Anem-hi també nosaltres, així morirem amb ell.”

     Quan arribà Jesús, va trobar que Llàtzer ja feia quatre dies que era al sepulcre. Betània era prop de Jerusalem, a uns quinze estadis, i molts jueus de la ciutat havien vingut a consolar Marta i Maria per la mort del germà; i doncs, Marta, quan va saber que venia Jesús, va eixir a rebre’l, mentre que Maria es va quedar asseguda a casa. “Senyor”, li va dir Marta a Jesús, “si hagueres estat ací, el meu germà no s’hauria mort. Però jo sé que, fins i tot ara, qualsevol cosa que demanes a Déu, ell te la concedirà.” Llavors li diu Jesús: “El teu germà es tornarà a aixecar.” I Marta li diu: “Ja sé que s’aixecarà en la resurrecció de l’últim dia.” “Jo sóc la resurrecció i la vida”, li va dir Jesús: “qui té fe i confiança en mi, fins i tot si ha de morir, viurà; i tot aquell que men­tre és viu confia en mi, no morirà per sempre: ho creus, això?” “Sí, senyor”, li diu ella, “estic segura que tu ets l’un­git, el fill de Déu que havia de vindre al món.” I després se’n va anar a cridar la seua germana Maria i li digué, sense que ho sentiren els altres: “El mestre és aquí, i vol parlar amb tu.” Ella, en sentir això, s’alçà tot d’una i se’n va anar a veu­re’l (Jesús encara no havia entrat al poble, sinó que s’havia quedat al lloc on Marta l’havia trobat); de manera que els jueus que eren amb ella a la casa per acompanyar-la en el dol, en veure que Maria s’alçava i eixia amb tanta pressa, la van seguir, pensant que se n’anava al sepulcre a plorar.

     Maria, doncs, quan arribà on era Jesús i el va veure, es deixà caure als seus peus i li va dir: “Senyor, si hagueres estat ací, el meu germà no s’hauria mort.” En veure-la plo­rar, i que ploraven també els jueus que l’acompanyaven, Jesús es commogué profundament, es contorbà: “On l’heu posat?”, va dir. “Vine i ho veuràs, senyor”, li contestaren. A Jesús li queien les llàgrimes, i els jueus comentaven: “Mireu com el volia!”, però alguns deien també: “Aquest és qui va obrir els ulls al cec: no podia fer res per a impedir la mort de Llàtzer?” Llavors Jesús, commogut una altra vegada, arriba al sepulcre (estava excavat en terra, amb una llosa que el cobria) i diu: “Lleveu la pedra.” “Ja és el quart dia, Senyor”, li diu Marta, la germana del mort; “ja deu fer pudor”. “No et vaig dir que si confies en mi veuràs l’esclat de Déu?”, li diu Jesús. Llevaren la pedra, doncs, i Jesús va alçar els ulls i va dir: “Pare, gràcies per haver-me escoltat. Ja ho sabia, que m’escoltes sempre, però ho dic per la gent que hi ha ací al meu voltant, perquè creguen que ets tu qui m’ha enviat.” I a continuació cridà amb veu alta i forta: “Llàtzer, vine cap a fora!” El mort va eixir, amb els peus i les mans lligats amb benes i la cara embolcallada amb un llenç. “Deslligueu-lo i deixeu-lo anar”, els va dir Jesús.

     Llavors, en veure el que havia fet, molts dels jueus que havien vingut a visitar Maria van creure en ell; uns altres, però, van anar als fariseus a dir-los el que havia fet Jesús. De manera que els caps dels sacerdots i els fariseus es van reunir en consell i es deien: “Què farem, vist que aquest home fa tants prodigis? Si el deixem continuar així, tothom creurà en ell, i llavors vindran els romans i arrasaran el nostre temple i la nostra nació.” Però un d’ells, Caifàs, que era aquell any el suprem sacerdot, els va dir: “No enteneu res: ni tan sols us adoneu que us interessa més la mort d’un sol home, per tot el poble, que la destrucció de tota la nació.” Això, Caifàs no ho va dir per inspiració pròpia, sinó que, com a suprem sacerdot d’aquell any, pogué profetit­zar que Jesús havia de morir pel poble d’Israel, i no sola­ment per aquest poble, sinó per reunir els fills de Déu escampats pel món. Va ser aquell dia, doncs, que van pren­dre la decisió de matar-lo.

     Jesús, per tant, ja no passejava obertament entre els jueus de la ciutat, sinó que se’n va anar d’allí, cap a una zona pròxima al desert, a un poble que es deia Efraïm, on es va quedar amb els seus deixebles. S’acostava la pasqua jueva, i molta gent de la comarca pujava a Jerusalem a puri­ficar-se abans de la festa. Buscaven Jesús i, drets al pati del temple, comentaven: “Què us pareix?, vindrà per la festa o no?” Mentrestant, els grans sacerdots i els fariseus havien donat l’ordre que si algú sabia on era ho denunciara, per poder-lo detindre.

 

[...]

 

13. Just abans de la pasqua, Jesús, que sabia que li havia arribat l’hora d’eixir d’aquest món i anar al pare, i que sen­tia un gran amor pels seus companys, que eren al món, els va estimar fins a l’extrem. I durant el sopar —quan el dia­ble ja havia posat en el cor de Judes, fill de Simó Iscariot, la idea de trair-lo—, conscient que el pare ho havia posat tot en les seues mans, i que ell venia de Déu i tornava a Déu, s’aixecà de l’àpat, es llevà el vestit, i es lligà a la cintura una tovallola de llenç; a continuació, va tirar aigua en un ren­tamans i començà a rentar els peus dels deixebles i a eixu­gar-los amb el llenç que duia a la cintura. Arriba, doncs, a Simó Pere, i aquest li diu: “Senyor, tu m’has de rentar els peus a mi?” “Açò que faig, ara no ho pots entendre”, li con­testà Jesús; “ja ho comprendràs més tard”. “Però a mi no em rentaràs els peus, mai de la vida”, li diu Pere. I li respon Jesús: “Si no te’ls rente, no formes part dels meus.” “Senyor”, diu llavors Simó Pere, “no solament els peus, sinó les mans i el cap també”. “Qui ja s’ha banyat”, diu Jesús, “només cal que es llave els peus: el cos, el té tot net. Com vosaltres, que esteu nets. Però no tots”. Ell ja sabia qui era el traïdor: per això va dir que no tots eren nets.

     Després de rentar-los els peus, es va posar la roba, tornà a seure, i els digué: “Sabeu què significa, el que us he fet? Vosaltres m’anomeneu ‘el mestre’ i ‘el senyor’, i està ben dit, perquè ho sóc: i doncs, si jo, el senyor i el mestre, us he ren­tat els peus, també vosaltres us els heu de rentar mútua­ment. Us he donat exemple, perquè ho feu tal com us ho faig jo, i recordeu aquesta gran veritat: que l’esclau no és més important que el seu amo, ni l’enviat més que qui l’en­via. Si ho enteneu, i si ho poseu en pràctica, sereu ben afor­tunats. Ara no parle per tots vosaltres: conec els qui vaig escollir; però s’ha de complir l’escriptura: ‘qui menjava el meu pa, ha alçat el taló contra mi’; us ho dic ja des d’ara, abans que passe: així, quan passe, creureu que jo sóc jo. I encara una altra veritat: qui rep els qui jo enviaré també em rep a mi, i qui em rep a mi rep també el qui m’ha enviat.” Després de dir això, Jesús es va torbar profunda­ment: “Us he de dir la veritat”, va declarar; “qui em trairà és un de vosaltres”. Els deixebles es miraven els uns als altres, sense saber a qui es devia referir. Un d’ells, el deixeble que Jesús estimava, seia al seu costat recolzat contra el seu pit, i Simó Pere li va fer senyal que li preguntara de qui parla­va; i ell s’inclinà encara més sobre el pit de Jesús i li digué: “Qui és, senyor?” “És a qui jo li done un mos de pa sucat”, va respondre, i sucà un mos en el plat i el va donar a Judes, fill de Simó Iscariot: amb el mos, també Satanàs va entrar dins d’ell. “Això que has de fer, fes-ho de pressa!”, li va dir Jesús, i cap dels comensals no va entendre en quin sentit li ho deia: alguns van suposar que, com que Judes tenia la caixa comuna, Jesús li deia que anara a comprar el que necessitaven per a la festa, o a donar alguna cosa als pobres. Judes, doncs, després de prendre el mos de pa va eixir immediatament. Ja era de nit.

     Quan ja era fora, Jesús va dir: “És el moment de la glò­ria del fill de l’home, i de la glòria de Déu a través d’ell. Si Déu resplendeix en ell, també li donarà el seu resplendor, i li’l donarà ben prompte. Fillets, encara seré amb vosaltres una mica de temps: després em buscareu, i el que vaig dir als altres jueus —que allà on jo vaig vosaltres no podeu vin­dre—, ara us ho dic també a vosaltres. Us done un precepte nou: que us estimeu entre vosaltres. Estimeu-vos, doncs, com us he estimat jo: en això reconeixeran tots que sou els meus deixebles, en l’amor que us tindreu entre vosaltres.” “On vas, senyor?”, li diu llavors Simó Pere. “Allà on jo vaig”, contestà Jesús, “ara no em pots seguir: ja em seguiràs més tard”. “Senyor”, li diu Pere, “per què no puc seguir-te ara?: jo donaré la vida per tu”. I Jesús li respon: “Donaràs la vida per mi? Doncs jo t’assegure que no cantarà el gall abans que hages renegat de mi tres vegades”.

 

 

 

Els fets dels apòstols

 

8. Aquell dia va començar una gran persecució contra la comunitat de Jerusalem, i tots, excepte els apòstols, es van dispersar per les regions de Judea i de Samaria. Uns homes piadosos van enterrar Esteve i van fer per ell grans mostres de dol. I Saule intentava destruir la comunitat, entrant a les cases, arrossegant homes i dones i portant-los a la presó. Mentrestant, els qui s’havien dispersat escam­paven, per allà on passaven, la bona notícia de la paraula. Felip baixà a una ciutat de Samaria i es posà a proclamar el Crist davant de tots; i tothom seguia amb atenció el que deia Felip, perquè veien o sentien contar els senyals prodi­giosos que feia: molts esperits impurs sortien, amb grans crits, dels cossos que ocupaven, i van quedar curats molts paralítics i coixos; de manera que aquella població es va omplir d’alegria. Vivia en la mateixa ciutat un tal Simó, que practicava la màgia i tenia embadalits els samaritans, fent-se passar per un gran home: se l’escoltaven tots, del més petit al més gran, i deien que ell mateix era un poder de Déu, el poder que en diuen ‘gran’. Se l’escoltaven, doncs, perquè ja feia temps que els tenia encantats amb les seues arts màgiques. Però quan van creure Felip, que els duia la bona notícia del regne de Déu i del nom de Jesús Crist, homes i dones es van batejar; i també hi va creure el mateix Simó, que es va fer batejar i després no se separava de Felip, impressionat pels grans senyals i prodigis que observava.

     Quan els apòstols, a Jerusalem, van saber que Samaria havia acollit bé la paraula de Déu, hi van enviar Pere i Joan. Ells van baixar cap allà, i van pregar pels samaritans, per­què reberen també l’alé sagrat: de fet, cap d’ells no l’havia rebut encara, sinó que tan sols estaven batejats en el nom del senyor Jesús. Llavors els van imposar les mans, i així van rebre l’esperit sant. I Simó, quan va veure que l’esperit es transmetia per la imposició de mans dels apòstols, els va oferir diners i els demanà que li donaren a ell també aquest poder d’imposar les mans i transmetre l’alé sant. “Que els teus diners t’acompanyen a la perdició”, li va dir Pere, “per­què has pensat que amb diners es pot comprar el do de Déu. A tu no et toca res, en aquest tema, perquè el teu cor no és recte als ulls de Déu; per tant, penedeix-te d’aquesta maldat teua i demana-li al senyor que, si és possible, et per­done la mala idea que has tingut: jo et veig ple de fel i d’en­veja i encadenat al mal”. “Pregueu vosaltres al senyor per mi”, va respondre Simó, “perquè no em passe res d’això que heu dit”. Ells, doncs, després de declarar i parlar en favor de la paraula de Déu, se’n van tornar a Jerusalem tot escampant la bona notícia per molts poblets de Samaria.

     Llavors, un missatger del senyor li va dir a Felip: “Alça’t i vés cap al sud, al camí que baixa de Jerusalem a Gaza, que és un camí solitari.” Felip s’alçà, hi va anar, i va arribar un eunuc etíop, un dignatari de la cort de la Candace, la reina d’Etiòpia, administrador del seu tresor, que havia vingut a Jerusalem a adorar Déu i que se’n tornava, assegut al seu carruatge i llegint el profeta Isaïes. L’esperit li va dir a Felip “Vés i posa’t al costat d’aquest carro”, i Felip hi va córrer, l’escoltà que llegia el profeta Isaïes i li va dir: “Entens el que estàs llegint?” “Com ho podria entendre, si no em guia ningú?”, respongué l’home, i li va demanar a Felip que pujara i s’asseguera al seu costat. I aquest era el passatge de l’escriptura que llegia: “Com una ovella que porten a dego­llar, o com un anyell mut davant de qui l’esquila, ell no va obrir la boca: en la seua humiliació, li van negar la justícia. Qui parlarà de la seua descendència, si han arrancat la seua vida de la terra?” L’eunuc li va preguntar a Felip: “Per favor, explica’m de qui diu això el profeta: d’ell mateix o d’algú altre?” Llavors parlà Felip i, començant per aquest mateix text, l’informà de qui era Jesús. Continuaren fent camí, fins que arribaren a un lloc on hi havia una bassa d’aigua i l’eu­nuc va dir: “Ací hi ha aigua, per què no em bateges?” Va fer parar el carruatge i tots dos van baixar a l’aigua, l’eunuc i Felip, i el batejà. A penes van eixir de l’aigua, l’alé del se­nyor s’endugué Felip: l’eunuc ja no el va veure més, però continuà molt content el seu camí. Quant a Felip, es va tro­bar a Azot, i des d’allí es va dirigir a Cesarea, anunciant la bona notícia a tots els pobles i les viles per on passava.

 

9. Saule, que respirava encara amenaces de mort contra els deixebles del senyor, es presentà al gran sacerdot i li demanà cartes per a les comunitats jueves de Damasc: la seua intenció era, si hi trobava seguidors de la via de Jesús, homes o dones, endur-se’ls presos a Jerusalem. Anava de camí, ja prop de Damasc, quan de sobte esclatà al seu vol­tant una llum que venia del cel, i ell caigué a terra i va sen­tir una veu que li deia: “Saule, Saule, per què em persegueixes?” “Qui ets, senyor?”, va dir ell. “Sóc Jesús, el qui tu persegueixes. I ara aixeca’t, entra a la ciutat i allí et diran el que has de fer.” Els seus companys de viatge es van quedar aturats, esbalaïts, perquè sentien la veu però no veien ningú. Quan Saule s’alçà de terra no veia res, tot i tenir els ulls ben oberts, i ells el van dur fins a Damasc portant-lo de la mà. Saule va estar tres dies sense veure-hi, i no menjava ni bevia.

     A Damasc vivia un deixeble, Ananies de nom, a qui el senyor va dir en una visió: “Ananies!” Ell va respondre: “Ací estic, senyor”, i el senyor digué: “Alça’t, vés al carrer que en diuen Dret, a casa de Judes, i demana per un home de Tars que es diu Saule: el trobaràs pregant, i ha tingut una visió en què un cert Ananies entrava i li imposava les mans per­què recobrara la vista.” “Senyor”, va respondre Ananies, “molta gent m’ha parlat d’aquest home, i de tot el mal que ha fet als teus sants de Jerusalem. I ha vingut ací amb plens poders dels grans sacerdots per endur-se presos tots els qui invoquen el teu nom.” “Vés-hi”, li va dir el senyor, “perquè jo l’he elegit especialment com a instrument per a portar el meu nom a les nacions i als reis, i al poble d’Israel. Li mos­traré també tot el que haurà de patir a causa del meu nom.” Ananies hi anà, entrà en la casa, li va imposar les mans i li va dir: “Saule, germà, m’ha enviat el senyor, el mateix Jesús que vas veure quan venies de camí, per tornar-te la vista i que quedes ple de l’alé sant de Déu.” Immediatament li van caure dels ulls una mena d’escates, tornà a veure-hi, i s’aixecà i es va fer batejar. Després va menjar una mica i recu­perà les forces. Saule es quedà algun temps amb els deixe­bles de Damasc, i molt aviat ja proclamava a les sinagogues que Jesús és el fill de Déu, de manera que els oients es que­daven molt estranyats i es preguntaven si no era el mateix que a Jerusalem pretenia destruir els qui invocaven aquest nom, i que havia vingut ací només per portar-los detinguts als caps dels sacerdots. Però Saule anava adquirint més energia, i deixava confusos els jueus que residien a Damasc provant amb contundència que Jesús és l’ungit, el messies. Així van passar bastants dies, fins que els jueus es van con­fabular per matar-lo, però Saule s’assabentà del complot. Fins i tot vigilaven les portes, de dia i de nit, per poder-lo matar. Llavors els seus deixebles, una nit, el van baixar per la muralla despenjant-lo dins d’un cove.

     En arribar a Jerusalem intentà entrar en contacte amb els deixebles, però tots li tenien por i no confiaven que fóra un deixeble de debò, fins que Bernabé s’encarregà de pre­sentar-lo als apòstols i d’explicar-los com havia vist el se­nyor en el camí, que el senyor li havia parlat, i que a Damasc havia actuat públicament i amb coratge en el nom de Jesús. Saule es quedà amb ells a Jerusalem, i amb ells anava i venia, parlant sense por en el nom del senyor, i sobretot parlava i discutia amb els jueus hel·lenitzats. Però també aquests volien fer-lo desaparéixer, i quan els germans ho van saber se’l van endur a Cesarea i després l’enviaren a Tars.

     Per tot Judea, Galilea i Samaria les comunitats vivien en pau, es consolidaven, i progressaven i creixien en el respecte al senyor i amb el consol de l’esperit sant. Pere, que les recorria totes, baixà també a visitar els sants que vivien a Lidda. Allà va trobar un home que es deia Enees, un para­lític que feia vuit anys que jeia en una llitera, i li va dir: “Enees, Jesús Crist et cura: alça’t i replega tu mateix el jaç.” L’home es posà dret tot d’una, i els habitants de Lidda i de Saron, quan el van veure, es van girar cap al senyor. I a Jafa hi havia una deixebla de nom Tabita —que traduït al grec vol dir Dorcas, ‘gasela’—, que es dedicava contínuament a fer almoines i obres de caritat, i va coincidir que per aquells dies es va posar malalta i va morir. Van rentar el cos, el van posar en la sala superior de la casa, i els deixebles, quan van saber que Pere es trobava a Lidda, que és a prop de Jafa, li van enviar dos homes a demanar-li que vinguera a veure’ls de seguida. Ell els acompanyà immediatament, i a penes arribat el van fer pujar a la sala i allà el rodejaren les viu­des plorant i mostrant-li els vestits i les túniques que Dorcas feia amb elles, quan vivia. Llavors Pere va fer eixir tothom, s’agenollà i pregà; després es girà cap al cos de la dona, li va dir: “Tabita, aixeca’t”, i ella va obrir els ulls, va veure Pere i es va incorporar. Ell li va donar la mà, la va fer alçar, i després cridà els deixebles i les viudes i els la va pre­sentar, viva. La notícia va córrer per tot Jafa, i van ser molts els qui van creure en el senyor. Quant a Pere, es va quedar algun temps a Jafa, a casa d’un tal Simó, un blanquer.

 

 

Evangelis de Marc, Mateu, Lluc i Joan, amb els Fets dels Apòstols, la Carta de Pau als Romans i el llibre de l’Apocalipsi

Versió nova del grec de Joan F. Mira

Barcelona: Proa, 2004

 

Sobre els Evangelis...

 

 

Tornar a la pàgina anterior Pujar