Un estudi d'antropologia social al País Valencià (1974)

 

 

   

Un estudi d’antropologia social al País Valencià.

 

Vallalta i Miralcamp (1974)

 

Vallalta: Prometatge i matrimoni

Vallalta: El ball i les festes

Miralcamp: Estratificació, status i prestigi

Sumari

 

 

 

Vallalta: Prometatge i matrimoni

 

Tot el procés de preparació del matrimoni pot ser considerat des de dos punts de vista: a) com a relació personal entre dos individus, relació que és definida, controlada i condicionada per un conjunt de normes i sancions de la societat, i que la societat observa i vigila de prop; i b) com una relació entre dues famílies a través de llurs fills respectius, i que donarà lloc a la creació d’una nova família (d’una nova unitat econò­mica) amb deures i drets respecte a les famílies d’ori­gen. El primer aspecte implica una interferència total de la comunitat, a través de les seves normes i sancions i de la seva vigilància, en les relacions privades de la parella; aquestes relacions, en una petita comunitat rural, són per tant més públiques que privades. I el segon aspecte implica una interferència sovint decisiva i sempre real en la mateixa elecció de l’altre membre de la parella i en l’estabilització de la relació, un cop formalitzada. Aquestes interferències de la societat, una sòcio-moral i l’altra sòcio-econòmica, són certament ge­nerals, i potser indispensables per a l’existència de la mateixa vida social;[1] però el fet és que a les àrees urba­nes no actuen d’una manera tan eficaç en el primer aspecte, ni tan directa i visible en el segon.

 

A Vallalta, les persones casades neguen sistemàtica­ment l’existència d’una pressió, i encara més d’una im­posició, derivada de l’interès econòmic, en l’elecció de cònjuge. Com a màxim, admeten que «abans» sí que es feien molts casaments per interès, però asseguren que «ara» els fills són completament lliures per a casar-se amb qui els agrada, i únicament perquè els agrada. Es tracta, en part, de voler presentar de cara a l’observador unes formes de pensar i actuar que corresponen a allò que ells pensen que probablement pensa i fa la gent de ciutat: hi ha una forma de mimetisme amb un valor (la llibertat en el casament) pel procediment de fer apa­rèixer llur comportament com si realment estigués ajus­tat a aqueix valor. Voler amagar que la realitat al poble no correspon a aquest valor és una forma d’acceptar-lo com a tal valor ideal; i sobretot com un valor positiu i «modern», com un signe de progrés social assolit de poc (puix que admeten sense massa dificultat que «abans» era freqüent el matrimoni imposat). La veritat és que encara hi ha una distància entre l’expressió del valor i la seva observació en la pràctica.

 

La realitat no correspon a aquestes afirmacions dels grans. I són precisament els joves, que se senten coaccionats en la seva llibertat, els qui proporcionen molt de grat informació sobre els motius reals del casament de tal o tal matrimoni conegut. I, efectivament, no són pocs els matrimonis recents que han estat clarament «arranjats» entre les famílies. Vist que no existeix una clara tendència a l’endogàmia o a l’exogàmia familiar, i tampoc cap norma definida en aquest sentit (salvant les prohibicions legals), el criteri que indueix les famí­lies a imposar o propiciar un determinat casament és bàsicament econòmic. És relativament freqüent el casament entre cosins germans, i més encara entre cosins segons, per tal de reunificar propietats que s’havien dispersat en el repartiment de l’herència d’avis comuns. De fet, sempre que es produeix un casament entre co­sins, la gent suposa i comenta (tant si és cert com si no) que el principal motiu ha estat econòmic, i concreta­ment relacionat amb herències de terra.[2] L’interès eco­nòmic i la pressió o entesa de les famílies no es limiten, evidentment, als matrimonis entre parents: són, o ho han estat, freqüents els casaments preparats per dues famílies que es trobaven ja en termes d’amistat, i els interessos econòmics de les quals eren convergents.

 

En temps no molt llunyans, i encara de tant en tant als masos aïllats, els pares feien la selecció del cònjuge dels fills, tractaven dels termes econòmics del matri­moni amb l’altra família, i tan sols quan havien arribat a un acord de principi comunicaven la decisió als fills. Aquesta decisió podia considerar-se inapel·lable i defi­nitiva si es tractava de les filles; i un projecte ferm que es plantejava al fill, abans de concertar definitivament el casament amb la família de la núvia. Existia sempre la possibilitat teòrica de rebel·lar-se i negar-s’hi. Però si els fills encara podien fer-ho (amb l’alternativa, sovint, d’anar-se’n de casa), les possibilitats de resistència de les filles eren pràcticament nul·les.

 

És clar que actualment les formes de pressió ten­deixen a fer-se més suaus i menys directes. I, com era el cas també abans, són encara les mares les qui s’ocu­pen principalment de la qüestió. Poden començar amb observacions com «¿Ja t’agrada algun xic (o xica) del poble?», «Amb qui vas ballar diumenge?», «Per què no balles mai amb N.?»; o del tipus «Els pares de N. han comprat un tractor» (cosa que sap tothom, evident­ment, però que cal fer remarcar a la filla), «La família de X. ha tret enguany molts diners de les ametles», etc. etc. És a dir, que les formes de pressió inicial van en el sentit de fer sentir que arriba l’hora de triar, o d’atrau­re l’atenció dels fills sobre les eventuals preferències paternes, o bé posar en evidència els avantatges econò­mics d’un possible candidat. Els comentaris dels pares, a l’hora de sopar, sobre la marxa dels afers de les famí­lies del poble, sobre les qualitats i defectes d’en Tal o en Tal Altre, serveixen indirectament, i intencionadament, d’orientació als fills per tal que facin una elecció con­venient en el sentit de les preferències paternes. En certa manera, els fills ja poden saber per endavant si l’elecció d’una determinada persona serà acollida bé o malament pels pares, puix que estan perfectament informats de la situació econòmica del possible candidat i de les relacions d’amistat, hostils, o neutres, entre les dues famílies. De fet, si es tracta d’un candidat que no tingui greus defectes personals, o que no tingui una situació econòmica desproporcionadament inferior, i la família del qual no es trobi en relacions hostils presents o heretades, els pares no solen oposar-se al casament, tot i que potser haurien preferit un altre partit consi­derat més favorable. De tota manera, en el moment actual és molt menys intensa la pressió «positiva», diri­gida a imposar tal o tal altre candidat, que la pressió «negativa» dirigida a rebutjar o desaconsellar una deter­minada persona. La primera forma de pressió existeix encara, en general de la manera indirecta que hem ex­plicat (algun cas de matrimoni directament imposat i preparat s’ha produït en els últims anys encara); mentre que la segona, el rebuig d’una persona concreta, pot revestir formes tan radicals, encara actualment, que facin de fet impossible, per al fill o la filla, el casament amb la persona no desitjada pels pares.

 

Ja hem dit que la distància entre la generació dels joves actuals i la dels seus pares és clarament percep­tible: els joves consideren que tenen el dret indiscutible d’elegir lliurement el seu futur cònjuge, però troben aquesta llibertat coaccionada directament o indirecta­ment i, en casos extrems, els és impossible en la pràcti­ca de superar les limitacions que els són imposades. Els pares poden, per exemple, impedir a una filla que parli o vagi amb un determinat noi, i aquesta prohibició, en una comunitat petita on tothom es troba estretament vigilat, és ben difícil de burlar; i amb això general­ment s’acaba la història. Els pares, tanmateix, comen­cen a creure, tot i que no el practiquen, en aquest dret de lliure elecció com una de les conseqüències o un dels elements integrants de les noves formes de vida que s’introdueixen al poble. I d’altra banda els joves, que inconscientment participen en gran mesura dels va­lors i conceptes de la cultura tradicional, s’imposen a ells mateixos més limitacions que no pensen.

 

El prometatge actual característic comença al ball. Els nois i noies han format grups mixtos fins al mo­ment que han sortit de l’escola, és a dir, fins als catorze o fins als setze anys (si incloem com «escola» les clas­ses de repàs a les quals molts encara van a les tardes, després d’haver abandonat ja l’assistència a la jornada escolar normal). Durant aquest període de l’adolescèn­cia, o fins i tot durant els anys immediatament ante­riors, les experiències sexuals en aquests grups mixtos són cosa relativament freqüent. A partir d’aqueixa edat, però, els nois dediquen tot el temps al treball, i les noies a ajudar les mares a casa: els interessos divergeixen, desapareixen els grups mixtos de l’escola o de les passejades i els jocs comuns, i amb això s’acaben les possibilitats de contacte sovintejat entre els sexes. Durant la setmana, no existeixen ni ocasions ni situa­cions institucionalitzades en les quals els joves dels dos sexes puguin trobar-se entre ells: els nois van al cafè en acabar la feina, i les noies es reuneixen per brodar o anar a la font. En dies feiners és cosa raríssima veu­re un grupet de noies al cafè: quan hi van és únicament per veure la televisió, i seuen a part. Com que, d’al­tra banda, no existeix en absolut l’amistat entre noi i noia (de què tots els joves es planyen, però no saben com sortir-se’n), el ball és l’única oportunitat de rela­ció socialment admesa que se’ls ofereix. El ball i els dies de festa.

 

Al ball, doncs (que se celebra dissabtes a la nit, i diumenges tarda i nit), un noi que s’interessa per una noia la traurà a ballar més sovint que les altres, o més de dues vegades seguides: això és considerat per la noia, i pels qui observen el procés, com a senyal d’in­terès «especial». Si ella no hi posa cap obstacle, vol dir que comparteix aquest interès. El procés continua de manera semblant durant algunes setmanes; natural­ment, a la vista de tothom i acompanyat de tota mena de comentaris. De manera indirecta, els interessats es van assabentant de les intencions i reaccions respec­tives. Arribats en aquest punt, la posició de les famí­lies ja haurà començat a definir-se: els pares (les ma­res sobretot) saben molt aviat si el fill o la filla ha ballat més vegades de les «normals» amb el mateix noi o la mateixa noia, i si no es tracta de persona non grata per a la família no solen plantejar-se dificultats; en cas contrari, ja en aquest punt del procés pot interve­nir el veto familiar. Finalment, si no han sorgit obsta­cles, passades algunes setmanes dels tempteigs inicials, durant el ball mateix o en acompanyar la noia a casa, el noi li pregunta «si vol ser la seua nòvia». Si la resposta és «sí» (generalment precedida d’uns dies del ritual «deixa’m pensar-ho»), ho comuniquen als amics i a les famílies respectives. I automàticament són reconeguts com a promesos per tot el poble.

 

La situació de promesos implica tot un codi de drets i deures durant les dues etapes del prometatge. Durant la primera etapa, abans d’«entrar en casa», els drets es limiten a poder ballar junts tots els balls de cada sessió, acompanyar la promesa a casa, passejar junts (mai sols, sinó amb d’altres parelles o amb amigues de la noia) els diumenges, i xerrar un moment si es troben pel carrer, casualment o a propòsit. Les relacions institucionalitzades durant aquesta primera etapa es re­dueixen de fet al ball i al passeig del diumenge, és a dir, a un règim similar al d’abans del prometatge, però amb el deure i el dret de l’exclusivitat en les relacions amb l’altre: encara no hi ha un dret a l’aïllament ni a les re­lacions en privat. En certa manera es tracta d’una fase preparatòria, a la vista de tothom en tot moment, i sen­se una intervenció directa de la família. El trencament de les relacions en aquesta fase, per decisió dels inte­ressats o per intervenció de la família, no tindria encara conseqüències greus. Es tracta de la fase d’observació de prop, posterior a la primera fase d’observació de lluny i anterior a la fase del compromís definitiu que desembocarà en el matrimoni. Durant aquesta fase, hom diu que la parella són simplement «nòvios», o que «van junts» o que «festegen» o que «es parlen», mentre que a la segona fase són ja «nòvios formals» que «entren en casa».

 

Passats alguns mesos comença l’etapa més impor­tant i generalment més llarga: el promès demana per­mís per a «entrar en casa». A Vallalta, «entrar en casa», el moment de la formalització del compromís, no té el caràcter d’una cerimònia especial, ni és ocasió de for­malismes rituals establerts. Es tracta simplement d’això: entrar a casa. El noi demana formalment als pa­res (al pare) de la noia el permís de «festejar» a casa d’ella, el pare diu que d’acord, i no hi ha més cerimò­nia. Però, i això és la part més important, tothom al poble s’assabenta que X «ja ha parlat amb els pares», i que «ja entra en casa». A partir d’aquest moment, els promesos poden trobar-se a casa d’ella diverses vega­des la setmana, o fins i tot cada dia. El caràcter de les relacions es transforma: en acabar la feina, el noi es renta, es canvia de roba i es presenta a casa de la promesa. Hi seuen tots dos, generalment a la cuina o al menjador, en presència de la mare o d’algú de la famí­lia, i conversen de les seves coses. La intimitat no és massa gran, fora de fugaces ocasions, però es tracta ja d’una relació privada i estable. Tot i que entrar a casa no va revestit d’aparat ritual, marca de fet l’en­trada en una situació nova: la relació, ara, és ja veri­tablement pre-matrimonial o quasi matrimonial pel que fa a la seva acceptació social i a la consistència espera­da i suposada de la mateixa relació. En aquesta fase, són ja molt pocs els prometatges que es trenquen, i la ruptura podria realment tenir conseqüències molt greus per als interessats (sobretot per a ella) i per a les famí­lies; conseqüències encara més sensibles pel fet de ser una comunitat molt petita on els afectats haurien de conviure necessàriament.

 

Si de la ruptura naix una hostilitat perquè una de les parts, o totes dues, es creu ofesa, aquesta hostilitat s’ha de manifestar per força, i això va contra l’interès fonamental de la comunitat. En un cas concret, es va trencar un compromís, durant aquesta etapa formal i avançada, per tal com la promesa i la seva família con­sideraven que el promès mancava de manera flagrant a les seves obligacions: acudia als balls d’altres pobles, be­via ostentosament amb els amics, no visitava la prome­sa prou sovint, etc. El cas és que, tot i que es tractava de motius prou justificats i coneguts públicament, la família del promès va considerar el trencament del com­promís com una ofensa personal que afectava el seu prestigi i la deixava en situació d’inferioritat respecte a la família de la noia. Quan arriben els dies de ba­tre, cal treure a sort els números d’ordre per a utilit­zar la màquina que puja a Vallalta; i va resultar que la família de l’ex-promesa va traure un número ante­rior a la de l’ex-promès. Aquests, per no tolerar que els altres batessin abans que ells, van baixar tota la co­llita a llom de matxo per les dreceres de muntanya fins a un altre poble, a més de deu quilòmetres, on en aquell moment hi havia una màquina treballant: van batre el blat abans que els suposats «ofensors», i aquest triomf va significar una satisfacció que els ajudà a remuntar la situació anterior d’inferioritat en què havien quedat després de veure el fill rebutjat. Els comentaris van ser de tots els colors, però la situació d’equilibri sembla que va quedar restablerta: «Ara ja s’han quedat sa­tisfets.»

 

A banda la possibilitat d’originar hostilitat entre les famílies, hi ha un altre factor que reforça l’estabilitat d’un prometatge «formal»: la situació d’inferioritat en què queda la dona en cas de trencament. De fet, enca­ra que el culpable de la ruptura hagi estat l’home i això quedi clar i reconegut, és la dona qui en surt més per­judicada. L’home no pateix una «depreciació» conside­rable en allò que podríem dir el seu «valor matrimo­nial», tot i que les noies el miraran amb una mica de recel; la dona, però, experimenta una pèrdua de «valor» enorme: serà ben difícil que un altre home s’hi acosti amb intencions matrimonials, i més probable que es quedi fadrina o que, si es casa, ella i la seva família ha­gin hagut de rebaixar molt les seves pretensions; i en tot cas, es consideraria que, «després d’allò que va pas­sar, ha tingut molta sort a casar-se». Aquesta «desvalo­rització» implica la suposició general, no explícitament ni formalment acceptada, que entre els promesos hi ha sempre alguna forma d’intimitat sexual; i deriva del valor de la total virginitat de la dona per al seu futur marit, més la diferència en els valors i criteris de mo­ralitat dels dos sexes, evidentment. De tal manera que mentre el comportament del promès no sigui ostensi­blement inadequat (tant que posaria la família, i la noia, que l’acceptava en una situació d’inferioritat) o absolutament insuportable, és ben probable que la noia hagi de transigir en moltes coses que no toleraria si no fos per la por de la situació en què podria quedar si es produïa la ruptura.

 

La interferència social actua, doncs, en totes les eta­pes del procés: en la selecció i l’elecció, en el mateix ca­ràcter de les relacions i els límits que els imposa, en forma de publicitat, observació i control, i final­ment en forma de pressió per a la continuïtat de les relacions un cop formalitzades.

 

[Notes]

 

1. Cf. LÉVI-STRAUSS, 1968, p. 560: «Mais la reconnaissance so­ciale du mariage ... est toujours une angoissante aventure; et on comprend que la société ait cherché à se prémunir contre ses risques par l’imposition continuelle et presque maniaque de sa marque.»

 

2. L’endogàmia familiar, amb la preferència pel matrimoni entre cosins germans, sembla que és molt general al Mediterrani, i concretament al món àrab, com a mitjà de conservar la inte­gritat del patrimoni i del llinatge: «Tomándolo en su sentida etimológico de "matrimonio con un pariente muy próximo per­teneciente al mismo linaje", cabe afirmar que el "matrimonio incestuoso" es considerada en todo el Mediterráneo como el ma­trimonio ideal» (G. TILLION, 1967, p. 30). Fins i tot en un context tan diferent com el basc, l’exigència de conservar llinatge i terres pot produir una tendència endogàmica semblant (cf. CARO BA­ROJA, 1968, pp. 149 i ss.).

 

(pàg. 47-56)

 


 

 

Vallalta: El ball i les festes

 

A l'entrada del poble, al principi del carrer Major, hi ha la «Societat». Es tracta d'una construcció rectan­gular, de planta i pis, propietat d'una mena de Societat de Socors Mutus Agrícoles, fundada cap als anys vint, i de la qual, és a dir, del seu caràcter original, a penes queda el record (el seu substitut actual és en part la Germandat oficial i una cooperativa com n'hi ha tan­tes per aquests pobles: és a dir, burocràtica i inefi­caç).

 

L'edifici ara té una funció potser més important: al primer pis hi ha el Cafè de la Societat, o simplement «la Societat». Tothom (del sexe masculí) hi juga a car­tes, gairebé exclusivament al guinyot, des dels cinc als vuitanta anys, i de les tres de la tarda fins a mitja­nit. Tret potser d'un parell d'hores a entrada de fosca, sempre s'hi pot trobar algun grupet que fa partida o tertúlia, o que mira la televisió (a mirar la televisió també hi van les dones). Es realment l'únic lloc de reunió del sector masculí de la població, i pràcticament el centre de la seva vida social. A les hores «punta», des­prés de dinar i abans de sopar, s'hi pot trobar més de la meitat dels nois i homes del poble que comenten i avaluen les noticies i els esdeveniments del dia. I això, en presència dels més joves, fins i tot dels xiquets, que hi tenen lliure entrada i circulació: el cafè és sens dubte un dels elements més importants del procés educatiu, d'«aprendre a fer-se un home», en el sentit d'integració i enculturació dels membres més joves del grup. Es el lloc privilegiat, a banda de la família, on els nens apre­nen a conèixer el món dels grans, el seu llenguatge, les seves idees i valors, els seus hàbits, comportament, di­versions i sentit de l'humor, etc. El cafè és el focus d'integració dels joves en el món dels adults: un món, en aquest cas, d'homes sols i per a homes sols.

 

Sorprenentment, però, la planta baixa pertany a un altre món: el món dels joves, nois i noies barrejats. Aquesta planta baixa comunica amb el pis a través d'una escala interior, té una altra sortida independent al carrer, i és un local de parets blanques i nues, amb una mena de petit escenari en un extrem. El rector va inten­tar d'instal·lar-hi un cinema parroquial, però va fracas­sar, probablement pel simple fet que es tractava d'una iniciativa del rector. El cinema parroquial tenia com a objectiu principal l'eliminació del ball. Perquè aquest local és, per excel·lència, «el ball».

 

Cada diumenge, devers les set o les vuit de la tarda, els joves d'ambdós sexes es reuneixen en aquest local, instal·len un tocadiscs i s'hi estan ballant fins a les deu de la nit o més tard. Llavors se'n van a sopar i després d'una estona hi tornen, ja en nombre més reduït, de vegades tan sols tres o quatre parelles, i continuen ba­llant fins a la una o les dues. De vegades, el ball nocturn s'organitza també els dissabtes havent sopat. La ses­sió vespertina dels diumenges és típica de molts poblets rurals del país: portes, o almenys finestres, obertes al carrer, guirigall general organitzat pels xiquets que s'in­filtren dins el local i juguen i corren entre les parelles de balladors, el rengle de noies ran de la paret espe­rant que algú les «tregui» a ballar, mares curioses o sus­picaces que observen des de la porta o des d'un racó la marxa dels esdeveniments, etc. I la regla universal: dos o tres balls, i canvi de parella, puix que ballar mas­sa vegades seguides amb la mateixa noia es considera com a signe d'interès especial. Tan sols els promesos o quasi promesos ballen sempre junts; i si el promès és fora del poble, la noia es queda a casa, o va al ball úni­cament a mirar. Una noia promesa tan sols podria ba­llar, excepcionalment, amb un familiar o amb un amic foraster del promès, si aquest li ho demana expressament com a signe d'honor i d'hospitalitat envers el visitant.

 

Fins aquí el ball de Vallalta no ofereix cap particu­laritat característica. Però la tradició balladora del po­ble està arrelada de tal manera que ha donat lloc a dos fenòmens ben interessants i particulars: la sessió noc­turna dels diumenges, i el ball com a centre i activitat gairebé única de les festes. Els diumenges, cap a les onze de la nit, a l'hora en què la major part de les noies de ciutat del País ja han tornat a casa, ací tor­nen a continuar el ball, només que (condició que gairebé sempre es dóna) hi hagi almenys tres o quatre parelles amb ganes de seguir ballant. Normalment, aques­ta sessió nocturna és la preferida pels promesos, puix que les parelles, sempre de nois i noies majors de set­ze o disset anys, s'hi troben més tranquil·les, sense xi­quets ni curiosos. El grup en qüestió, mai no més de vuit o deu parelles i sovint a l'hora de tancar el local només dues o tres, endolla el tocadiscs i es posa a ballar sense que ningú els vagi a molestar per a res. Els pares i les mares ho consideren la cosa més natural del món. Quan, a la una, les dues o més tard es cansen de ballar, se'n van a casa a dormir, i prou: és a dir, sense topades ni discussions amb les famílies.

 

En arribar les festes d'agost, i durant tota la setma­na que duren, el ball és pràcticament l'activitat única i incessant i, amb el cafè, el centre de tot el moviment observable al poble. Abans, de tant en tant, encara feien bous de carrer o alguna altra cosa, però des de fa al­guns anys la celebració de les festes del poble consis­teix bàsicament a ballar: ballar contínuament durant tot el dia i tota la nit. Hi puja alguna orquestreta d'algun poble més important, de vegades des d'Ulldecona o Vinaròs, que s'hi queda llogada per a tots els dies de festa: els músics s'allotgen a casa de nois de la comis­sió organitzadora que es comprometen cada any a fer aquest servei; i el recapte que cada any fa l'Ajuntament per a festes, més els diners que arrepleguen els nois i noies, van a parar en gran part a pagar els músics. El ball, doncs, comença a migdia, «ball del vermut», i aquesta primera sessió dura fins a les tres, hora en què la gent se'n va a dinar i fer la sesta. Devers les sis o les set torna a començar el ball, sense interrupció (o amb les interrupcions indispensables per al descans dels músics, i encara: quan els músics s'aturen sempre hi ha algú que engega el tocadiscs) fins a dos quarts d'onze o les onze, per a anar a sopar. A mitjanit torna a comen­çar el ball un altre cop, ara ja en sessió contínua fins a la matinada, que poden ser les cinc, les sis o les set del matí, segons les ganes o l'esgotament de músics i balladors. Durant aquestes últimes hores, els joves nor­malment ja han quedat sols: els espectadors, xiquets i persones grans, aguanten fins a les dues a tot estirar, i a aquesta hora se'n van al llit i deixen els joves que es diverteixin al seu aire.

 

Durant aquests dies, el trànsit i el tràfec per l'esca­la interior del ball al cafè és incessant. L'ambient de festa, i la presència al poble de famílies que van emi­grar anys endarrere i que ara hi tornen per les festes amb els fills i filles ja educats en ambient ciutadà, fa que sigui normal la presència de les noies al cafè i de les persones grans al ball (com a participants o, més sovint, com a espectadors divertits). Quan una o diver­ses parelles es cansen de ballar, pugen al cafè i els nois conviden les noies a un refresc, recuperen forces i tornen a baixar a recomençar el ball: i així tot el dia, amb les interrupcions indispensables per a menjar i dormir.

 

Tot i que els balls tradicionals, «balls de plaça», fa temps que han desaparegut (els joves no els han arribat a ballar mai i gairebé ni es recorden de la seva exis­tència, i pocs vells serien capaços de ballar-los ara), la tradició local és que aquests pobles de la Baronia de la Fou «sempre han sigut molt balladors». Fa més de vint anys, segons conta un antic músic d'orquestrina, ja pujaven els músics tan invariablement com ara, mal­grat les dificultats de comunicació: els instruments, en carro per la carretera, i els músics, a peu per les drece­res de muntanya, havien de fer sis o set hores de camí. Tan arrelada està aquesta necessitat social del ball, i tan indispensable resulta per a les festes (ball i festes han arribat gairebé a ser sinònims), que hi ha ball amb orquestra encara que no hi hagi noies per a ballar. En un poblet veí, Bellnom, s'ha donat aquest cas: du­rant les festes d'estiu van mantenir l'orquestrina ac­tuant tarda i nit, tot i que al poble hi havia tan sols tres o quatre nois i només una sola noia en situació de ba­llar. En realitat, solen acudir nois i noies dels pobles propers, però una nit (i no degué ser l'única) va estar actuant l'orquestra totes les hores de rigor per a aques­ta noia sola, la qual... va ballar tot el temps amb els nois de Vallalta, mentre els de Bellnom, que havien pa­gat els músics, s'ho estaven mirant (cosa que va provo­car la renovació d'enemistats tradicionals entre els nois de tots dos pobles).

 

L'enrenou i la confusió, l'autèntic terrabastall, que es produeixen en aquests balls (per la petitesa del local, la presència d'espectadors que entren i surten, els xi­quets que corren pel mig, els amplificadors que retru­nyen a tota potència en lloc tan estret...) són literalment insuportables al cap d'uns pocs minuts. Tothom, tanma­teix, sembla que s'hi troba tan a gust; i com més estrè­pit, millor. És la compensació de tants mesos de silen­ci, d'avorriment general i continu, de rutina diària sen­se cap variació, de tants dies (tots els de l'any tret d'aquests) iguals a l'anterior i al següent, que tornaran en acabar les festes. Els dies de la festa, doncs, cal apro­fitar-los de la manera més intensa i sorollosa possible. La festa, i el ball que s'hi identifica, és la vàlvula d'es­capament de la quotidianitat comprimida, una mane­ra ben flaca i migrada de cobrar-se tot un any d'avor­riment i de treball. No debades les festes arriben quan s'acaben les feines de la batuda, durant els dies que cap treball no urgeix, marcant un hiatus entre un any agrí­cola i el següent.

 

El poble és massa petit per a poder pagar-se unes altres diversions, i massa allunyat i mal comunicat per a poder buscar-se-les a fora de manera general i contínua (tan sols s'ho poden permetre alguns nois amb mo­to); i l'única diversió, en el sentit usual del mot, i en el sentit de «cosa diferent», de què pot disposar, l'aprofita i l'esgota fins al límit de les seves possibilitats. Durant les festes l'única cosa que podem fer és ballar, doncs hem de ballar tant com puguem, sense perdre ni una hora d'aquesta ocasió única.

 

El ball dels diumenges té també un altre sentit i una altra funció: és la concessió de la comunitat a una part de les exigències dels joves. Al poble, els joves s'avor­reixen; hom reconeix, però, que pel simple fet de ser joves «tenen dret» a divertir-se. I el ball és l'única di­versió possible. Els nois i noies no tenen dret a unes relacions normals i mínimament lliures al llarg de la setmana, però hi ha el reconeixement implícit que d'alguna manera s'han de poder trobar entre ells i tenir contacte entre ells. I el ball és aquesta manera. El dret a la privacitat no és reconegut a les parelles, ni a les de promesos formals; i tanmateix té una aplicació excep­cional quan aquestes mateixes parelles poden quedar-se a ballar, passada mitjanit, sense testimonis exteriors de cap mena.

 

El ball és una forma de compensació que la comu­nitat s'ofereix a ella mateixa una vegada l'any, i que ofereix (o almenys tolera) als joves cada diumenge.

 

(pàg. 71-76)

 


 

 

Miralcamp: Estratificació, status i prestigi

 

Hem vist com la decadència de l'agricultura i l'im­pacte del treball industrial han estat els factors essen­cials en la configuració actual d'un aspecte tan impor­tant de l'estructura social com és l'estratificació; però la terra i els valors relatius a la terra continuen jugant un paper central en el manteniment o la pèrdua de status adscrits, com en llur adquisició o reforçament. L'adquisició de terra, la transformació en regadiu, el millorament de les parcel·les més rendables, la perfec­ció del treball agrícola com a tal són objectius i valors d'acceptació universal.

 

En un poble d'obrers industrials, tothom es consi­dera llaurador. Tothom es prea d'«entendre de la ter­ra» o de «saber de la terra». únicament és acceptat que hom abandoni o descuri la terra si aquesta és dolen­ta, difícil o distant, poc rendable, en definitiva. Altra­ment, deixar un tros perdut o mal treballat és una qüestió de «deshonor». Les parcel·les que es troben prop dels camins, tots procuren de tenir-les ben ate­ses i treballades per tal com es troben «a la vista» de tothom, i ningú no vol exposar-se a comentaris nega­tius quant a les seves qualitats de llaurador.

 

És inconcebible que algú del poble, obrer industrial, no dediqui totes les hores lliures a l'atenció de les seves terres, poques o moltes (atenció que, ben entès, sempre serà proporcional a la productivitat i la situació de la terra). Observem atentament el cas següent: una dona vídua tenia dues filles, de les quals una es va ca­sar amb un noi del poble i l'altra amb un immigrat an­dalús, tots dos treballadors a les fàbriques de Sonella; van fer un repartiment provisional de les terres, i el gendre indígena va començar a ocupar-se de les que corresponien a la seva dona, mentre que l'immigrat dei­xava abandonades les que corresponien a la seva fins al punt (cosa mai no vista al poble) de deixar ermar parcel·les d'horta; vista la situació, el gendre indígena arribà a un acord amb l'altre i van demanar el repartiment definitiu de l'herència, de tal manera que la do. na del foraster va rebre íntegra la propietat de la ca­sa dels pares a canvi de deixar totes les terres a l'altra. Malgrat que el valor del conjunt de les terres era molt superior al de la casa, el gendre immigrat va estar to­talment d'acord amb el conveni per tal com no tenia cap interès a treballar les terres que. poguessin corres­pondre a la seva dona. El fet va ser comentat en ter­mes enèrgicament desfavorables per al foraster, el qual, en arribar a casa cada tarda després del treball a la fà­brica, prefereix asseure's «a llegir una novel·la», mentre que l'altre «posa tota la il·lusió a fer produir la terra». No es tracta que el foraster sigui «gandul», que no ho és, sinó que no té «afició» a la terra, no té l'«instint» de la terra. Hom considera que el foraster no pot concebre que, «després d'acabar la jornada a la fàbrica, haja de treballar en un altre lloc», cosa tan normal entre la gent del poble que arriba a casa, es canvia de roba i se'n va al camp. A més a més, els forasters «no serveixen per a la terra: no saben treballar les hortes, ni podar, ni empeltar, ni res». Pel que fa a la terra, només saben «picar i traure pedra», és a dir, treballar en apla­naments de terra i transformacions de secà, etc.

 

A banda un marge inevitable de chauvinisme local (o més aviat regional, puix que les qualitats de bon llau­rador hom les fa extensives a tots els valencians), hi ha una certa base objectiva per a aquesta reacció de la gent: pensem que la major part dels immigrats pro­cedeixen de terres l'estructura sòcio-econòmica agrà­ria de les quals no els ha donat la possibilitat d'espe­cialització agrícola i de relació personal amb la terra que proporcionen l'horta i la petita propietat. En tot cas, però, el que interessa remarcar és el gènere de va­lors implícits en la història que hem presentat i la mena de comentaris que l'acompanyen.

 

El centre d'interès personal i de satisfacció emocional és encara el treball agrícola, tot i que la seva im­portància econòmica és molt secundària respecte al treball industrial. Treball agrícola i treball industrial són dos pols, dos elements potencialment conflictius, que no xoquen, però, perquè se situen en nivells dife­rents. El treball a la fàbrica és un recurs individual, quelcom que serveix per a obtenir un salari estable; una cosa que, a més a més, es realitza a l'exterior de la comunitat on, per tant, les qualitats personals d'un individu no tenen, en principi, un efecte directe sobre el seu status o el seu prestigi a l'interior del poble. Men­tre que el treball agrícola és quelcom que pertany a la personalitat social, una cosa que està en relació di­recta amb la condició de membre de la comunitat; i els èxits o fracassos en aquest camp són coneguts i valo­rats per la comunitat. La fugida de la terra, de la con­dició de llaurador a temps ple, és acceptada conscient­ment per cada individu com una elecció imposada per les circumstàncies econòmiques. El lligam a la terra, però, resta intacte, i els valors i les actituds que se'n deriven són una constant social. I són precisament els obrers industrials els qui adopten una actitud més po­sitiva respecte a la terra (potser perquè no en depenen per a la seva subsistència i, per tant, no han de patir tan profundament els efectes de la crisi del sistema agrari local), mentre que els agricultors no obrers es planyen contínuament de la seva baixa productivitat, que «la terra és pobra» i que «no es pot viure de la ter­ra». En un curs organitzat a Miralcamp pel PPO sobre poda, empelts i tractament de plagues, el percentatge d'assistència més alt el donaven els obrers de fàbrica, de tal manera que van haver d'adaptar els horaris del curs als horaris de sortida del treball de les fàbriques. I és freqüent que siguin aquests mateixos obrers-agri­cultors els qui es manifesten més favorables a la intro­ducció de millores tècniques en el treball agrícola. Les opinions d'informants locals consideren que la mentali­tat «oberta» d'aquests individus, els seus contactes amb l'exterior, les seves possibilitats d'informació i compara­ció els fan més propicis a l'acceptació dels canvis que no la «rutina» dels llauradors estrictes que no surten del poble; en resum, «tenen una altra concepció de la cosa», segons un informant particularment ben situat per a aquest punt.*

 

Les millores dels conreus, la introducció de noves tècniques i sistemes de treball, etc., són valorades positivament, i poden contribuir a elevar el status d'un individu encara que no augmenti l'extensió de la seva propietat. És citat com a exemple el cas d'un noi que havia estudiat tres cursos de batxillerat i que posteriorment hagué de posar-se a treballar en una fàbrica; mentrestant treballava també la terra d'uns oncles, amb els quals vivia, i va fer uns cursets de polvorit­zació i poda. Quan, eventualment, es va tancar la fàbri­ca en la qual treballava, es va dedicar totalment a l'a­gricultura, treballant la terra dels oncles, la de la dona i alguns trossos del pare. A causa de les millores in­troduïdes «té trossos de secà que semblen jardins», co­sa que provoca el respecte i l'admiració generals. Hom considera que aquest agricultor jove, «amb estudis», està mil vegades més ben capacitat que els llauradors vells. És, com deia el qui explicava la història, «un cas d'intel·ligència».

 

Un altre cas, no d'intel·ligència, sinó d'«interès i constància»; un obrer de vila que ha tingut sempre una autèntica obsessió per la terra i, tot i haver hagut d'anar sempre a treballar a la construcció, mai no ha dei­xat de treballar puntualment les seves parcel·les; ara s'ha jubilat, i té tota la seva il·lusió en els seus tros­sos: fa consultes, «es val de les persones més enteses» i aplica exactament el que li recomanen: els seus tros­sos estan «que fan goig».

 

* A les fàbriques de Sonella, també una bona proporció dels obrers locals (no dels immigrats, naturalment, sinó dels sone­llencs) són obrers-agricultors, i tenen les seves parcel·les de ta­ronger a les hortes de la vila. Són, doncs, centres d'intercanvi d'informació i de difusió d'innovacions molt importants. El problema de la difusió d'innovacions tecnològiques és particularment complex, i requereix estudis i mètodes a banda (cf. el nostre estudi GARCÍA FERRANDO, LÓPEZ-ARANGUREN, MIRA, «Inno­vación tecnológica agraria y su difusión en el campo español», 3 vols., Secretaría General Técnica, Ministeri d'Agricultura, Madrid, multicop., 1973).

 

(pàg. 108-112)

 


 

Un estudi d’antropologia social al País Valencià. Vallalta i Miralcamp (1974)

 

Sumari

 

Pròleg, de Salvador Giner ... 7

 

Introducció ... 11

 

VALLALTA ... 19

 

I. Notícia general ... 21

 

II. Estratificació i poder ... 27

 

1. Terra i riquesa  27

2. Grups sòcio-econòmics i estratificació  31

3. La vida política  38

 

III. Família, matrimoni i generacions ... 45

 

1. L'endogàmia local i l'elecció del cònjuge  45

2. Prometatge i matrimoni  47

3. Parentiu. Família i herència  56

4. Grups d'edat  60

 

IV. Dinàmica de la comunitat ... 65

 

1. El ritme i el temps  65

2. Informació i control  67

3. El ball i les festes  71

4. Evolució d'actituds i valors. El poble i l'exterior  76

 

MIRALCAMP ... 83

 

I. Notícia general ... 85

 

II. Estratificació ... 91

 

1. El sistema anterior: la base agrària i familiar  91

2. Canvis econòmics i estratificació  99

3. Estratificació, status i prestigi  108

 

III. Llei, política i poder ... 117

 

1. L'autosuficiència normativa: control, conflictes i sancions  117

2. Evolució de la vida política: ideologies i actituds  127

3. Autoritat i comunitat  133

 

IV. El sistema familiar ... 137

 

1. Família i matrimoni  137

         2. Família i estructura social  147

3. Les generacions  162

 

V. Dinàmica de la comunitat ... 165

 

         1. El ritme de vida  165

2. Integració i desintegració: el poble i l'exterior  171

 

Conclusió ... 183

 

Referències bibliogràfiques ... 193

 

 

Joan F. Mira

Un estudi d’antropologia social al País Valencià. Vallalta i Miralcamp

Barcelona: Edicions 62, 1974

 

Crítica de Juan Maestre Alfonso d’Un estudi d’antropologia social al País Valencià 

 

 

Tornar a la pàgina anterior Pujar